2022 metai

2022 m. lapkričio-gruodžio mėn. meninio ugdymo mokytoja Monika Kažienė kartu su savo ugdytiniais dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų muzikiniame projekte „Baltas šokis 2022“. Mokytojai įteikta projekto organizatoriaus – Panevėžio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktoriaus padėka.

2022 m. gruodžio 9 d. ikimokyklinio ugdymo mokytoja Edita Dobrovolskytė-Zeringienė respublikinėje konferencijoje „STEAM ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje: šiuolaikiniai ugdymo metodai, netradicinės edukacinės erdvės, praktinės idėjos“ skaitė pranešimą „Mes – mažieji inžinieriai“.

2022 m. gruodžio 8 d. meninio ugdymo mokytojai Monikai Kažienei ir jos mergaičių šokių būreliui įteikta Marijampolės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus padėka už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių ir bendruomenės narių šokių festivalyje „Kaip mokam, taip šokam 2022“.

2022 m. gruodžio 8 d. direktorė Rasa Jurgutienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė organizavo respublikinę metodinę dieną „Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ bendruomenės atradimai ir sėkmės ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus“. Renginyje dalyvavo 43 mokytojai iš Palangos lopšelių-darželių: „Pasaka“, „Nykštukas“, „Ąžuoliukas“, „Sigutė“, „Gintarėlis“ ir „Žilvinas“, Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“, „Kretingos lopšelio-draželio „Pasaka“, „Šiluyės lopšelio-darželio „Žibutė“, Skuodo vaikų lopšelio darželio.  Metodinėje dienoje pranešimus parengė ir skaitė: direktorė Rasa Jurgutienė – „Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“ – tai Mokykla visiems“, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė – „Vaiko gerovės komisijos veikla koordinuojant specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų įtraukųjį ugdymą“, priešmokyklinio ugdymo mokytojos Sandra Kavaliauskaitė ir Jadvyga Anužienė – „Didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo(si) specifika specialiojoje jungtinėje priešmokyklinio ugdymo grupėje „Gintarėliai“, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rita Nenartėnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos Snieguolė Bogužienė ir Rūta Korsakienė – „Įtraukiojo specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymo(si) galimybės bendrojoje grupėje“, logopedė Erika Ambrozienė, specialioji pedagogė Žydrūnė Verygienė ir logopedė, judesio korekcijos mokytoja Dalija Budgenaitė – „Veiksmingas alternatyvių ugdymo metodų taikymas pagalbos vaiko specialisto darbe“, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Jadvyga Anužienė – „Aplinkos pritaikymas specialiųjų poreikių vaikų ugdymui(si)“, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Sandra Kavaliauskaitė, logopedė Erika Ambrozienė, specialioji pedagogė Žydrūnė Verygienė pristatė metodines priemones, skirtas specialiųjų poreikių vaikų ugdymui(si), logopedė Erika Ambrozienė ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Sandra Kavaliauskaitė rodė atvirą ugdomąją vaikų veiklą „Ir aš, ir tu – kuriame kartu“.

2022 m. lapkričio mėn. ikimokyklinio ugdymo mokytojos Rita Valančauskienė ir Edita Dobrovolskytė-Zeringienė su savo ugdytiniais dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų parodoje „Kuo užaugęs būsiu“ (organizatorius – Palangos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“).

2022 m. lapkričio 24 d. ikimokyklinio ugdymo mokytojos Lina Miežetienė ir Virginija Jašinskienė nuotolinėje respublikinėje metodinėje dienoje „Efektyvių ugdymo metodų įvairovė ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ skaitė pranešimą „Augu žaisdamas, kurdamas, mąstydamas“ (organizatorius – Palangos lopšelis-darželis „Pasaka“).

2022 m. lapkričio 10 d. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė kartu su kitų įstaigų pavaduotojomis organizavo metodinę dieną „Kas keičiasi atnaujintoje priešmokyklinio ugdymo bendrojoje programoje?“. Palangos miesto priešmokyklinio ugdymo mokytojams R. Pėkienė skaitė pranešimą „Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas“, o mokytoja Rita Nenartėnienė – „Trumpalaikio teminio plano „Kuo puošiasi ruduo?“ įgyvendinimas“.

2022 m. lapkričio 10 d. ikimokyklinio ugdymo mokytoja Edita Dobrovolskytė-Zeringienė nuotolinėje respublikinėje metodinėje dienoje „Patyriminis ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje. Bendradarbiauja visi“ skaitė pranešimą „Mes – mažieji inžinieriai“ (organizatorius – Klaipėdos lopšelis-darželis „Švyturėlis“).

2022 m. spalio 24-lapkričio 5 d. pedagogai (Rasa Jurgutienė, Reda Pėkienė, Dalija Budgenaitė, Monika Kažienė, Modesta Abaravičiutė, Jadvyga Anužienė, Lina Miežetienė, Aurelija Viskontaitė, Snieguolė Bogužienė, Rita Valančauskienė, Virginija Jašinskienė, Vida Vaišnorienė) įstaigoje organizavo Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos inicijuotą akciją „Sportuojantis koridorius“ (RIUKKPA 2022-11-22 pažyma Nr. R.44-2).
 
2022 m. spalio 10-30 d. ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rūta Korsakienė su savo ugdytiniais dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualioje fotografijų parodoje „Rudens spalvos“ (organizatorius – Klaipėdos lopšelis-darželis „Žilvitis“).
 
2022 m. gegužės 23-spalio 19 d. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rita Nenartėnienė dalyvavo 40 akad. val. mokymuose „Kaip kūrybiškai ir kokybiškai įgyvendinti atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą?“, gilino teorines žinias apie ikimokyklinio ugdymo inovacijas bei atliko mokymų programoje numatytas praktines užduotis (mokymų organizatorius – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Nacionalinė švietimo agentūra).

2022 m. spalio 17 d. įstaigos pedagogai tobulino savo kompetencijas seminare „Darbas bendrojo ugdymo darželyje su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais bendrojo ugdymo grupėse. Struktūrizuotas ugdymas ir jo galimybės“ – 8 akad. val. (ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa „Įtraukusis ugdymas: kad svajonė taptų realybe“).

2022 m. rugsėjo 22 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ pedagogai (A. Viskontienė, M. Abaravičiutė, V. Jašinskienė, R. Valančauskienė, L. Miežetienė, S. Bogužienė, S. Kavaliauskaitė, I. Sarapinienė, V. Vaišnorienė ir J. Žiubrienė) dalyvavo respublikinėje akcijoje „Rieda ratai rateliukai“ (Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos 2022 m. spalio 6 d. pažyma Nr. 42-2).  

2022 m. rugsėjo 21 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ pedagogai (direktorė R. Jurgutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Pėkienė, priešmokyklinio ugdymo mokytojos R. Nenartėnienė ir S. Kavaliauskaitė, pagalbos vaikui specialistės D. Budgenaitė, E. Ambrozienė ir Ž. Verygienė) organizavo Palangos miesto ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinio amžiaus vaikų sporto šventę „Draugystės sportiada“ (Palangos ŠPT 2022 m. spalio 5 d. pažyma Nr. PM-124).

2022 m. rugsėjo mėn. ikimokyklinio ugdymo mokytojai Modestai Abaravičiutei ir priešmokyklinio ugdymo mokytojoms Ritai Nenartėnienei bei Irenai Sarapinienei įteikta Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ padėka už dalyvavimą respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų prevencinio projekto „Emociukai – mūsų draugai“ sportinėje pramogoje „Pajudėsi – gerą nuotaiką turėsi“.

2022 m. rugpjūčio 26 d. logopedė Erika Ambrozienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sandra Kavaliauskaitė VI-ojoje Palangos miesto pedagogų konferencijoje „Įtraukusis ugdymas: kad svajonė taptų realybe“ dalinosi gerąja patirtimi skaitydamos savo parengtą pranešimą „Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ patirtis siekiant sėkmingos specialiųjų poreikių vaiko įtraukties“.

2022 m. birželio 22 d. ikimokyklinio ugdymo mokytojoms Sandrai Kavaliauskaitei ir Aurelijai Viskontaitei bei priešmokyklinio ugdymo mokytojai Irenai Sarapinienei įteiktos Lietuvos žaliųjų judėjimo pirmininko R. Rimavičiaus padėkos už gamtosauginių vertybių diegimą ugdytiniams, jų meninės raiškos puoselėjimą ir dalyvavimą respublikinėje vaikų kūrybinių darbų parodoje „Aš noriu augti prie švarios jūružės“ (organizatorius – Palangos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“). Parodoje dalyvavo Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ ugdytiniai: Motiejus Mykolas, Gabija, Einoras, Goda, Elena, Rokas ir Lukas.
 
2022 m. birželio 5 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ komandai (Benui, Elenai, Rokui, Lukui, Elzei, Smiltei ir jų mokytojoms Dalijai Budgenaitei bei Rūtai Korsakienei) įteiktas diplomas už dalyvavimą Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2022“ finaliniame etape.

2022 m. kovo- gegužės mėn. priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vida Vaišnorienė kartu su savo ugdytiniu Einoru dalyvavo VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos organizuotoje respublikinėje piešinių parodoje „Saugus eismas kelyje 2022“. Daugiau apie renginį: https://lakd.lt/naujienos/skelbiami-piesiniu-konkurso-saugus-eismas-kelyje-2022-nugaletojai

2022 m. gegužės 18 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ mokytojai tobulino savo kompetencijas gerosios patirties sklaidos renginyje – metodinėje dienoje „Universalaus mokymosi dizaino taikymo patirtys“ (pagal ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą „Įtraukusis ugdymas: kad svajonė taptų realybe“)

2022 m. gegužės 9 d. – birželio 15 d. respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų švietimo pagalbos mokiniui specialistų projekte „Ugdymas pasitelkiant pojūčius“ dalyvavo ir dalijosi gerąja darbo patirtimi specialioji pedagogė Žydrūnė Verygienė (organizatorius – Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“).

 

2022 m. gegužės mėn. 2-20 d. pagalbos vaikui specialistės: Erika Ambrozienė, Dalija Budgenaitė ir Žydrūnė Verygienė dalijosi savo gerąja darbo patirtimi Respublikiniame projekte „Aktyvieji žaidimai švietimo pagalbos specialistų darbe“.
 
2022 m. gegužės mėn. priešmokyklinio ugdymo mokytoja Irena Sarapinienė dalyvavo respublikinio 2022 m. ekologinio konkurso „Mano žalioji palangė“ I etape (organizatorius – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras).
 
2022 m. gegužės mėn. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ mokytojams įteikta Lietuvos mažųjų žaidynių globėjos Dianos Nausėdienės ir LTOK prezidentės Dainos Gudzinevičiūtės padėka už respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2022“ veiklų organizavimą įstaigoje.
 
2022 m. balandžio-gegužės mėn. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ darbo grupė (direktorė Rasa Jurgutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė, pagalbos vaikui specialistės: Erika Ambrozienė, Dalija Budgenaitė ir Žydrūnė Verygienė) organizavo respublikinį projektą „Aktyvieji žaidimai švietimo pagalbos specialistų darbe“.
 
2022 m. vasario 7 d. – gegužės 10 d. ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rūta Korsakienė dalyvavo respublikiniame projekte „Seku išdykusią pasaką…“ (organizatorius – Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“).
 
2022 m. balandžio mėn. ikimokyklinio ugdymo mokytojos Edita Dobrovolskytė-Zeringienė ir Ina Varaškienė dalyvavo respublinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų ir pedagogų virtualioje fotografijų parodoje „STEAM margučių ridenimo lovelis“ (organizatorius – Palangos lopšelis-darželis „Pasaka“).
 
2022 m. balandžio mėn. priešmokyklinio ugdymo mokytoja Irena Sarapinienė dalyvavo regioninėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvelių, pedagogų kūrybinių darbų parodoje „Prijuostė mamai“, skirtoje Motinos dienai paminėti (organizatorius – Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis“).
 
2022 m. balandžio mėn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lina Miežetienė dalyvavo Palangos miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvelių kūrybinių darbų parodoje „Gražiausias Velykų margutis“ (organizatorius – Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis“).
 
2022 m. balandžio mėn. priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vida Vaišnorienė su savo ugdytiniu Einoru dalyvavo valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos organizuotame piešinių konkurse „Saugus eismas kelyje 2022“.
 
2022 m. balandžio mėn. priešmokyklinio ugdymo mokytojai Irenai Sarapinienei Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorius įteikė padėką už dalyvavimą Palangos miesto priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių piešinių parodoje „Mano mylimiausia knygelė“, skirtoje Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti.
 
2022 m. balandžio mėn. ikimokyklinio ugdymo mokytojai Ritai Valančauskienei ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai Irenai Sarapinienei įteiktos Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus padėkos už dalyvavimą Palangos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų fotonuotraukų parodoje „Mano ir Tavo Palanga“, skirtoje Palangos miesto dienoms paminėti.
 
2022 m. kovo-balandžio mėn. priešmokyklinio ugdymo mokytoja Snieguolė Bogužienė su savo ugdytiniu dalyvavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos organizuotame prevencinio pobūdžio respublikiniame konkurse „Esu saugus, nes…“, skirtame šv. Florijono – ugniagesių gelbėtojų globėjo dienai paminėti.
 
2022 m. vasario 10 d. ikimokyklinio ugdymo mokytojai Jadvygai Anužienei buvo įteikta Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktoriaus padėka už ugdytinių skatinimą dalyvauti respublikinėje  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualioje  kūrybinių darbų parodoje „Mano augintinis“.
 
2022 m. sausio mėn. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ bendruomenei įteikta Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus padėka už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų prevencinėje programoje „Sveikas aš, sveikas tu – būkime sveiki kartu“.  
2021 metai
 
2021 m. gruodžio 23 d. Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorius įteikė padėkas ikimokyklinio ugdymo mokytojoms Inai Varaškienei, Ritai Valančauskienei, Vidai Vaišnorienei ir Linai Miežetienei už bendradarbiavimą ir aktyvų dalyvavimą Palangos miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Kalėdų dvasia ant eglės šakelės“.

2021 m. gruodžio 17 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė įteikė padėkas meninio ugdymo mokytojoms Valdonei Juozapavičienei ir Monikai Kažienei bei jų paruoštiems vaikams už dalyvavimą miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Šoku ir dainuoju Palangai“.

2021 m. gruodžio 15 d. meninio ugdymo mokytoja Valdonė Juozapavičienė ir jos paruoštas mergaičių duetas ( Elia Ranauskaitė ir Gabija Viskontaitė) dalyvavo Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ savivaldybės etape.

2021 m. gruodžio 9 d. priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rita Nenartėnienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rūta Korsakienė dalyvavo metodinėje-praktinėje konferencijoje „Į STEAM orientuoto ugdymo tobulinimas, įgyvendinimas, tiriamosios ir projektinės veiklos plėtojimas“, kur dalinosi savo gerąja darbo patirtimi pranešimu „Pažįstu pasaulį aktyviai jį tyrinėdamas“.

2021 m. spalio 20-29 d. ikimokyklinio ugdymo mokytoja Edita Dobrovolskytė-Zeringienė ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Irena Sarapinienė dalyvavo Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ organizuotame respublikiniame projekte „Tyrinėjimai lauke: kas, kaip, kodėl?“ (Palangos švietimo pagalbos tarnybos pažyma).

2021 m. spalio 15-31 d. direktorė Rasa Jurgutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos Rūta Korsakienė ir Lina Miežetienė organizavo respublikinę virtualią ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodą „Gėlių pasaulyje“ pagal saviraiškos programą „Pasėjau sėklytę – užaugo gėlytė“ (Palangos švietimo pagalbos tarnybos pažyma).

2021 m. spalio 15-31 d. mokytojų  Ritos Nenartėnienės, Modestos Abaravičiutės, Irenos Sarapinienės ir Editos Dobrovolskytės-Zeringienės  ugdytinių darbai dalyvavo respublikinėje virtualioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Gėlių pasaulyje“ (Palangos švietimo pagalbos tarnybos pažyma).

2021 m. spalio 21 d. direktorė Rasa Jurgutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė ir logopedė Erika Ambrozienė dalyvavo 4 akad. val trukmės respublikinėje metodinėje dienoje „Pasidalinimas gerąja patirtimi su socialiniais partneriais naudojant kompiuterinius įrankius ir programas“ (organizatorius – Klaipėdos lopšelis-darželis „Švyturėlis“). Erika Ambrozienė renginio dalyviams skaitė pranešimą „Power Point programa rengtų mokymosi priemonių naudojimas kasdieniame logopedo darbe“ (Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro pažymos).

2021 m. spalio 1-8 d. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė ir mokytojai: Irena Sarapinienė, Rita Nenartėnienė, Aurelija Viskontaitė ir Dalija Budgenaitė kartu su vaikais dalyvavo Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos inicijuotoje akcijoje „Mažoji mylia-2021", skirtoje paminėti Kūno kultūros ir sporto dieną (RIUKKPA pažyma).

2021 m. rugsėjo 22 d. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė ir mokytojai: Irena Sarapinienė, Rita Nenartėnienė, Sandra Kavaliauskaitė, Rūta Korsakienė, Aurelija Viskontaitė, Rita Valančauskienė, Lina Miežetienė ir Modesta Abaravičiutė kartu su grupių vaikais dalyvavo Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos inicijuotoje akcijoje „Rieda ratai rateliukai“, skirtoje paminėti Tarptautinę dieną be automobilio (RIUKKPA pažyma).

2021 m. sausio-rugpjūčio mėn. ikimokyklinio ugdymo mokytojos Irena Sarapinienė ir Edita Dobrovolskytė-Zeringienė dalyvavo Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ organizuoto respublikinio projekto  „Keturi metų laikai STEAM proceso veiklose ugdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus“ virtualiose darbų parodose: I-ame etape „Žiema“ (sausio-vasario mėn.), II-ame etape „Pavasaris“ (kovo-gegužės mėn.) ir III-iame etape „STEAM veiklos vasarą“ (birželio-rugpjūčio mėn.) (Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro pažymos).

2021 m. birželio-rugpjūčio mėn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja Irena Sarapinienė dalyvavo ir pateikė ugdytinių (4) darbus respublikinei ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų parodai „Aš noriu augti prie švarios jūružės“. Organizatorius – Palangos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“.

2021 m. balandžio-birželio mėn. ikimokyklinio ugdymo mokytojų Julijos Žiubrienės, Irenos Sarapinienės ir Editos Dobrovolskytės-Zeringienės bei priešmokyklinio ugdymo mokytojų Snieguolės Bogužienės ir Virginijos Jašinskienės ugdytinių meniniai darbai buvo eksponuojami Palangos miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Įžymiausios Palangos dienos“, skirtoje Palangos grąžinimo Lietuvai šimtmečiui paminėti. Organizatorius – Palangos lopšelis-darželis „Nykštukas“.

2021 m. birželio mėn. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė ir Lietuvos mažųjų žaidynių globėja Diana Nausėdienė už Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2021“ veiklų organizavimą įstaigoje  įteikė padėkas judesio korekcijos mokytojai Dalijai Budgenaitei, ikimokyklinio ugdymo mokytojai Editai Dobrovolskytei-Zeringienei ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui Redai Pėkienei. Visų grupių vaikai ir mokytojai apdovanoti organizatorių diplomais.

2021 m. gegužės 26 d. Palangos lopšelio-darželio mokytojai dalyvavo miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinėje dienoje „STEAM metodikos taikymas ugdymo procese“. Renginyje priešmokyklinio ugdymo mokytojos Virginija Jašinskienė ir Snieguolė Bogužienė skaitė pranešimą „Kūrybiškai su STEAM“, o priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rita Nenartėnienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Modesta Abaravičiutė – „STEAM elementų taikymas šventiniuose renginiuose“.

2021 m. balandžio-gegužės mėn. logopedė Erika Ambrozienė parengė 3 mokymo(si) priemones – PowerPoint pateikčių rinkinius: „Girdžiu ir skiriu kalbos garsus“, „Mokausi tarti garsus“, „Kalbu taisyklingai“  ir pateikė jas virtualiam edukacinės patirties bankui: http://www.palangosspt.lt/edu

2021 m. gegužės 10 d. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai bei pagalbos vaikui specialistai dalyvavo Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro organizuotoje apskrito stalo diskusijoje „Ugdymo aktualijos. Kaip dirbame šiandien?“. Renginyje dalyvavo pedagogai iš Klaipėdos, Šilutės, Palangos ir Šakių ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Diskusijos dalyviams direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rūta Korsakienė pristatė savo parengtą pranešimą „Įtraukusis autistiškų vaikų ugdymas“.

2021 m. gegužės 12 d. priešmokyklinio ugdymo grupės „Bangelės“ berniukų vokaliniam tercetui ir meninio ugdymo mokytojai Valdonei Juozapavičienei Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorius įteikė padėką už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų dainos festivalyje „Skambiausios dainos, Tau gražuole, Palanga“, skirtame Palangos grąžinimo Lietuvai 100-mečiui paminėti. Renginio įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=DOk0HnEUHCc

2021 m. gegužės mėn. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ priešmokyklinio ugdymo grupei „Uosiukai“ (mokytojos Snieguolė Bogužienė ir Rita Nenartėnienė) LR Sveikatos apsaugos ministerija įteikė padėką už dalyvavimą edukaciniame-kūrybiniame konkurse „Gyventi sveikai – gera!“

2021 m. balandžio-gegužės mėn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja Irena Sarapinienė ir grupės „Berželiai“ vaikai dalyvavo respublikiniame ekologiniame konkurse „Mano žalioji palangė“, skirtame Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metų minėjimui. Konkurso tema – „Mano augalo vardas“. Mokytoja konkursui pateikė vaikų įrengtos žaliosios palangės „Medetka – močiutės dovanėlė, kaip saulės ašarėlė“ nuotrauką.

2021 m. balandžio 27 d. priešmokyklinio ugdymo mokytojoms Virginijai Jašinskienei ir Snieguolei Bogužienei buvo įteiktos Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ padėkos už dalyvavimą projekte „Pasaka Palangoje“, skirtą Palangos grąžinimo Lietuvai šimtmečiui paminėti. Už bendradarbiavimą rengiant projektą padėkos taip pat įteiktos direktorei Rasai Jurgutienei ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui Redai Pėkienei.

2021 m. balandžio mėn. meninio ugdymo mokytojai Valdonei Juozapavičienei buvo įteikta Palangos moksleivių klubo padėka už dalyvavimą IX Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ vietiniame, Palangos, rate. Mokytoja konkursui paruošė dvi ugdytines. Viena iš jų, Fernanda Ivanauskaitė, buvo išrinkta atstovauti miestą konkurso Žemaitijos rate.

2021 m. balandžio 28 d. logopedė Erika Ambrozienė dalyvavo Palangos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų metodinėje dienoje „Mano sėkmės istorija“ ir skaitė pranešimą „IKT taikymas sėkmingam nuotoliniam vaikų ugdymui(si)“.

2021 m. kovo-balandžio mėn. priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rita Nenartėnienė dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir mokytojų virtualiame projekte „Mėgstamiausi vaikų eksperimentai“, kurį organizavo Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis“.

2021 m. vasario 16 d. – kovo 31 d. ikimokyklinio ugdymo mokytojos Edita Dobrovolskytė-Zeringienė ir Jadvyga Anužienė dalyvavo Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ vykdytoje tarptautinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių kūrybinių darbų virtualioje parodoje „Trispalvė tau ir man“.

2021 m. balandžio 8 d. ikimokyklinio ugdymo mokytojai Editai Dobrovolskytei-Zeringienei įteikta Klaipėdos lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus padėka už dalyvavimą tarptautinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų virtualioje parodoje „Pavasario pranašai“.

2021 m. balandžio 7 d. ikimokyklinio ugdymo mokytojai Inai Varaškienei įteikta Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ padėka už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Pasakiška savaitė su STEAM“.

2021 m. balandžio 1 d. ikimokyklinio ugdymo mokytojai Ritai Valančauskienei įteikta Kretingos rajono Kurmaičių pradinės mokyklos padėka už dalyvavimą respublikiniame metodinių darbų projekte „Miklūs piršteliai – graži kalbelė“.

2021 m. kovo 30 d. priešmokyklinio ugdymo grupės „Bangelės“ vaikų komandai ir jų mokytojai Virginijai Jašinskienei įteikta Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus padėka už dalyvavimą viktorinoje „Palangos lobynai“, skirtoje Palangos grąžinimo Lietuvai šimtmečiui paminėti.

2021 m. kovo 21 d. ikimokyklinio ugdymo mokytojai Vidai Vaišnorienei įteikta Šiaulių „Dermės“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėjo padėka už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų kūrybinių darbų virtualioje parodoje „Riedėk, marguti, į širdelę vaikučio“.

2021 m. kovo 11 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikų vokaliniam mišriam ansambliui „Bangelės“ ir jų meninio ugdymo mokytojai Valdonei Juozapavičienei įteikta Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus padėka už dalyvavimą regioninio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  vaikų dainų festivalyje „Augu ir dainuoju Lietuvai“.

2021 m. kovo mėn. ikimokyklinio ugdymo grupės „Berželiai“ vaikams ir jų mokytojoms Irenai Sarapinienei bei Editai Dobrovolskytei-Zeringienei įteikta Tauragės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus padėka už sėkmingą dalyvavimą respublikinės virtualios darbų parodos „Keturi metų laikai STEAM proceso veiklose ugdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus“ I etape.

2021 m. kovo 5 d. ikimokyklinio ugdymo mokytojai Editai Dobrovolskytei-Zeringienei įteikta Vilniaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus padėka už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų virtualioje parodoje „Sveikiname Lietuvą“.

2021 m. vasario 17 d. ikimokyklinio ugdymo mokytojai Ritai Valančauskienei įteikta Klaipėdos lopšelio-darželio „Žuvėdra“ direktoriaus padėka už dalyvavimą respublikiniame projekte „Piešiam rankom ir pirštukais“, skirtame ankstyvojo amžiaus vaikams.

2021 m. sausio 19 d. ikimokyklinio ugdymo mokytojoms Inai Varaškienei, Rūtai Korsakienei, Linai Miežetienei ir Irenai Sarapinienei įteikta Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ padėka už bendradarbiavimą ir aktyvų dalyvavimą Palangos miesto ikimokyklinių įstaigų kūrybinių darbų parodoje „Gėlių puokštė jubiliejui“.

2021 m. sausio 14 d. priešmokyklinio ugdymo mokytojoms Snieguolei Bogužienei ir Ritai Nenartėnienei buvo įteiktos Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ padėkos už vaikų kūrybinių darbų pateikimą Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos 30-osioms metinėms paminėti, dalyvaujant respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų parodoje „Aš tavo vardą širdyje nešioju“.

2020 metai
 
2020 m. lapkričio 3 – gruodžio 31 d. logopedė Erika Ambrozienė dalyvavo 40 ak. val. programos „Ugdymo metodų tobulinimas ir jų taikymo praktika“ 6 val. modulyje – respublikiniame projekte „Skaitymo pradžiamokslis“, sukūrė ir pateikė skaitmeninę mokymo priemonę. Už dalyvavimą Šiaulių lopšelio-darželio „Coliukė“ direktorius jai įteikė padėką.

2020 m. gruodžio 16 d. vyko Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ organizuota metodinė diena „Dalinuosi su tavimi savo žiniomis“. Patirtimi dalinosi pedagogai iš Palangos, Klaipėdos ir Šakių lopšelių-darželių. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė savo pranešime dalinosi gerąja patirtimi organizuojant nuotolinį vaikų ugdymą(si), o ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rūta Korsakienė ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rita Nenartėnienė – apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų pažinimo kompetencijos plėtojimą, pasitelkiant patyriminį ugdymą(si). Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Modesta Abaravičiutė, Rūta Korsakienė, Sandra Kavaliauskaitė, Jadvyga Anužienė ir Lina Miežetienė, priešmokyklinio ugdymo mokytojos Rita Nenartėnienė ir Virginija Jašinskienė, logopedė Erika Ambrozienė pristatė savo kurtas metodines priemones.

2020 m. gruodžio 2 d. ikimokyklinio ugdymo mokytojai Editai Dobrovolskytei – Zeringienei ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai Ritai Nenartėnienei įteiktos Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus padėkos už dalyvavimą foto nuotraukų parodoje „Smėlio statinių istorijos“.

2020 m. gruodžio mėn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja Irena Sarapinienė ir jos ugdytiniai dalyvavo Kauno lopšelio-darželio „Vyturėlis“ organizuotoje respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų darbelių foto parodoje „Žibintų šviesoje“.

2020 m. gruodžio mėn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rūta Korsakienė ir jos ugdytiniai dalyvavo Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ organizuotame respublikiniame projekte „Vanduo – gyvybės šaltinis“.

2020 m. spalio 5 d. – lapkričio 3 d.  ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rūta Korsakienė ir meninio ugdymo mokytoja Valdonė Juozapavičienė bei grupės „Ąžuoliukai“ ugdytiniai  dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir Vilniaus lopšelio-darželio „Justinukas“ organizuotoje respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų muzikinėje edukacinėje veikloje „Muzikinė gamtos gama“.

2020 m. lapkričio mėn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja Irena Sarapinienė tapo Palangos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų metodinio būrelio pirmininke ir Palangos miesto mokyklų metodinės tarybos nare.

2020 m. spalio mėn. priešmokyklinio ugdymo mokytoja Virginija Jašinskienė ir jos ugdytiniai dalyvavo Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ organizuotoje respublikinėje kūrybinių darbų parodoje „Linkiu „Gintarėliui“ sveikatos“.

2020 m. spalio 7 d. Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinis būrelis aprobavo ikimokyklinio ugdymo mokytojų parengtas metodines priemones: Sandros Kavaliauskaitės ir Jadvygos Anužienės – „Alternatyviosios komunikacijos knyga“ ir „Motyvacinė savęs įsivertinimo, teigiamų reakcijų stiprinimo vizualinė simbolių sistema“; Linos Miežetienės – „Ledai“.

2020 m. spalio 5 d., Tarptautinę mokytojo dieną, Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus įteikė padėkos raštus Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorei Rasai Jurgutienei, logopedei Erikai Ambrozienei, ikimokyklinio ugdymo mokytojoms: Modestai Abaravičiutei, Jadvygai Anužienei, Linai Miežetienei ir Rūtai Korsakienei.

2020 m. birželio 26 d. įstaigos pedagogai dalyvavo 10 ak. val. trukmės seminare „STEAM ugdymas darželyje“.

2020 m. birželio 23 d. priešmokyklinio ugdymo mokytojai Modestai Abaravičiutei įteikta Lietuvos žaliųjų judėjimo projektų koordinatoriaus R. Rinavičiaus padėka už gamtosauginių vertybių diegimą ugdytiniams, jų meninės raiškos puoselėjimą ir dalyvavimą respublikinėje vaikų kūrybinių darbų parodoje „Aš noriu augti prie švarios jūružės“ Palangos Birutės parko paplūdimyje.

2020 m. gegužės mėn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja Irena Sarapinienė kartu su savo ugdytiniais dalyvavo 2020 m. ekologinio konkurso „Mano žalioji palangė“ I etape, kurį organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

2020 m. vasario-kovo mėn. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Aurelija Viskontaitė, Rūta Korsakienė ir Julija Žiubrienė dalyvavo Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ organizuotoje respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų parodoje „Trispalvę tau padovanosiu“, skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo dienai ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti.

2020 m. vasario 28 d. laikraštyje „Palangos tiltas“ buvo publikuotas direktoriaus pavaduotojos ugdymui Redos Pėkienės ir ikimokyklinio ugdymo mokytojos Linos Miežetienės straipsnis „Palangos lopšeliui-darželiui „Žilvinas“ – 30 metų!“

2020 m. vasario 27 d. mokytojoms: Dalijai Budgenaitei, Ritai Nenartėnienei, Romai Pociuvienei, Rūtai Korsakienei, Linai Miežetienei ir Jadvygai Anužienei įteiktos Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentės Dainos Gudzinevičiūtės padėkos už pagalbą organizuojant respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2020“ įstaigos festivalį.

2020 m. vasario 20 d. Klaipėdos lopšelio-darželio „Rūta“ vadovai įteikė padėkas ikimokyklinio ugdymo mokytojoms Linai Miežetienei, Virginijai Jašinskienei ir Aurelijai Viskontaitei už kūrybišką temos „Puošia, šildo ir pasakoja“ atskleidimą ir dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų darbų parodoje, skirtoje Tautodailės metams paminėti.

2020 m. vasario 16 d. Palangos kultūros ir jaunimo centro direktorė Vita Petrauskienė įteikė padėką Palangos lopšeliui-darželiui „Žilvinas“ mergaičių ansambliui ir jo vadovei Valdonei Juozapavičienei už dalyvavimą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo paminėjimo koncerte Šventosios pagrindinėje mokykloje.

2020 m. vasario 14 d. įstaigos pedagogai dalyvavo 6 akad. val. seminare „Motyvuotas ugdytojas – aktyvus ugdytinis“ , kurio lektorė – Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos prezidentė Audronė Vizbarienė.

2020 m. sausio 17 d. Tarptautinės komisijos vykdomasis direktorius Ronaldas Račinskas įteikė padėką Palangos lopšeliui-darželiui „Žilvinas“ už bendruomenės subūrimą paminėti Sausio 13-ąją ir dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“.

2019 metai
 
2019 m. gruodžio 2 d. Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro direktorius ir Pakruojo lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktorius įteikė padėkas ikimokyklinio ugdymo mokytojoms Jadvygai Anužienei ir Sandrai Kavaliauskaitei už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio amžiaus mokinių kūrybinių darbelių parodoje „Mes visi labai skirtingi“.

2019 m. lapkričio 27 d. priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rita Nenartėnienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rūta Korsakienė respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinėje-praktinėje konferencijoje „Ekologinio sąmoningumo ugdymo geroji darbo patirtis ir naujos įžvalgos“ skaitė pranešimą „Pažinimo kompetencijos plėtojimas, pasitelkiant patyriminį ugdymą“.

2019 m. lapkričio 22 d. Kaišiadorių kultūros centro direktorius įteikė padėkas ikimokyklinio ugdymo mokytojoms Jadvygai Anužienei ir Sandrai Kavaliauskaitei už ugdytinių paruošimą respublikinei neįgaliųjų vaikų ir jaunimo meninės kūrybos parodai „Svajonių koliažai“.

2019 m. lapkričio 14 d. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė, priešmokyklinio ugdymo mokytojos: Rita Nenartėnienė, Roma Pociuvienė ir Modesta Abaravičiutė bei ikimokyklinio ugdymo mokytojos Aurelija Viskontaitė ir Vida Vaišnorienė organizavo  Palangos miesto ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinio amžiaus vaikų renginį „Jaunųjų mokslininkų konferencija „Tyrinėk, pažink, atrask“.

2019 m. lapkričio 7 d. Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorius įteikė padėkas ikimokyklinio ugdymo mokytojoms Rūtai Korsakienei ir Vidai Vaišnorienei už dalyvavimą su vaikų kūrybiniais darbais parodoje „Puodukas arbatai“.

2019 m. lapkričio 5 ir 26 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ mokytojai dalyvavo Klaipėdos universiteto profesorės Laimutės Kardelienės paskaitose „Bendrystės kūrimo ugdymo institucijoje dirbtuvės“.

2019 m. spalio 23-24 d. direktorė Rasa Jurgutienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė organizavo atvirų durų dienas miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams „Kad vaikai augtų laisvi ir kūrybingi“. Jų metu atviras veiklas rodė: priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rita Nenartėnienė 5-7 metų amžiaus vaikų grupėje –  „Spalvų ir garsų tyrinėjimai lauke“ bei „Keliaujanti vaivorykštė“, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Modesta Abaravičiutė 6-7 metų amžiaus grupėje – „Spalvų ir garsų tyrinėjimai lauke“ bei „Kas slypi rudens paveiksle“, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Virginija Jašinskienė 5-6 metų amžiaus vaikų grupėje – „Rudeninių spalvų medžioklė“ ir „Spalvų teplionės“, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Irena Sarapinienė 4-5 metų amžiaus vaikų grupėje – „Spalvoti voro Tomo namai“ ir „Rudens gamtos garsų pasaulis“. Pranešimus skaitė: „Patyriminis ugdymas Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė, „Mes – mažieji atradėjai“ – priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rita Nenartėnienė, „Patyriminio ugdymo plėtojimas projektinėje veikloje „Medžiai gydytojai“ – priešmokyklinio ugdymo mokytoja Modesta Abaravičiutė, „Vaikų atradimai gamtoje“ – ikimokyklinio ugdymo mokytojos Virginija Jašinskienė ir Lina Miežetienė, „Patyriminio ugdymo plėtojimas projektinėje veikloje „Stebuklingas vanduo“– ikimokyklinio ugdymo mokytojos Irena Sarapinienė ir Asta Viskontienė, „Patyriminio ugdymo plėtojimas projektinėje veikloje „Didelės ir mažos gamtos dovanos“ – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rūta Korsakienė.

2019 m. spalio 11 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ mokytojams buvo organizuotas seminaras „Kaip suprasti ir koreguoti elgesį vaikų, turinčių emocinių sunkumų“. Lektorė – Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Silva Striunga.

2019 m. rugsėjo 19 d. direktorė Rasa Jurgutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė, logopedė, judesio korekcijos mokytoja Dalija Budgenaitė, priešmokyklinio ugdymo mokytojos: Roma Pociuvienė, Rita Nenartėnienė ir Modesta Abaravičiutė organizavo Palangos miesto ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinukų sporto šventę „Pušyno takeliais į sveikuolių šalį“.

2019 m. birželio 14 d. respublikinio projekto „Sveikatiada“ vadovė Laura Blaževičiūtė įteikė padėką Palangos lopšeliui-darželiui „Žilvinas“ už vaikų sveikatos puoselėjimą.

2019 m. birželio 12 d. visuomeninės organizacijos Lietuvos žaliųjų judėjimo projektų koordinatoriaus Renaldo Rimavičiaus įteikė padėkas auklėtojai Modestai Abaravičiutei ir priešmokyklinio ugdymo pedagogei Ritai Nenartėnienei už gamtosauginių vertybių diegimą ugdytiniams, jų meninės raiškos puoselėjimą ir dalyvavimą respublikinėje vaikų kūrybinių darbų parodoje „Aš noriu augti prie švarios jūružės“ Palangos Birutės parko paplūdimyje.

2019 m. kovo-gegužės mėn. auklėtojos Irena Sarapinienė, Asta Viskontienė, Julija Žiubrienė ir Irena Butkienė dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuotoje 2019 m. ekologinio konkurso „Mano žalioji palangė“ I etape.

2019 m. kovo-gegužės mėn. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rita Nenartėnienė, logopedė Erika Ambrozienė ir auklėtoja Virginija Jašinskienė dalyvavo Klaipėdos lopšelio-darželio „Švyturėlis“ logopedės Lauros Varnienės organizuotame tarptautiniame projekte „Kuriu raidę“.

2019 m. gegužės 27 d. įstaigos pedagogai dalyvavo seminare „Patirtinis ugdymas lauke – žaidžiu, kuriu, atrandu“. Lektorius – Lauko darželio vadovas Žilvinas Karpis.

2019 m. gegužės 16 d. Palangos miesto priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinis būrelis aprobavo priešmokyklinio ugdymo pedagogės Ritos Nenartėnienės pateiktą metodinę priemonę „Spintos duris pravėrus“.

2019 m. gegužės 15 d. Palangos miesto ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodiniame būrelyje savo parengtas metodines priemones aprobavo auklėtojos Irena Sarapinienė („Metų laikai ir mėnesiai“) ir Rūta Korsakienė (Seku seku pasaką“).

2019 m. gegužės 14 d. Vilniaus lopšelio-darželio „Sadutė“ direktorius įteikė padėkas auklėtojoms Astai Viskontienei, Irenai Sarapinienei ir Irenai Butkienei už kūrybingą dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų „STEAM kūrybinė laboratorija: „Stebuklingas vanduo“ darbų parodoje.

2019 m. kovo 20 d. – gegužės 15 d. specialioji pedagogė Žydrūnė Verygienė ir logopedė Erika Ambrozienė dalyvavo Kauno pedagogų kvalifikacijos centro ir Kauno lopšelio-darželio „Šnekutis“ organizuotoje respublikinėje virtualioje ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų, specialiųjų pedagogų parengtų metodinių priemonių parodoje „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų žodyno turtinimas“. Ž. Verygienė eksponavo priemonę „Naminiai ir laukiniai gyvūnai“, o E. Ambrozienė – „Paveikslėliai ant raidžių“, „Kas kur gyvena ir kuo maitinasi?“ ir „Iš ko pagamintas?“.   

2019 m. gegužės 10 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė įteikė padėkas auklėtojoms Julijai Žiubrienei, Irenai Sarapinienei, Irenai Butkienei, Astai Viskontienei ir priešmokyklinio ugdymo pedagogėms Ritai Nenartėnienei bei Romai Pociuvienei už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Ir močiutė, ir mama, pasidžiaugs mana skara“.

2019 m. gegužės 8 d. logopedė, specialioji pedagogė Vaida Viščiūnienė, auklėtoja Jadvyga Anužienė ir specialioji pedagogė Žydrūnė Verygienė respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų, švietimo pagalbos specialistų metodinėje – praktinėje konferencijoje „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymo ypatumai, problemos ir situacija“ skaitė pranešimą „Įtraukiojo ugdymo sėkmės rodikliai Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“.

2019 m. gegužės 7 d. Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro direktorius Pakruojo lopšelio-darželio „Vyturėlis“ pavaduotojas ugdymui, atliekantis direktoriaus funkcijas, įteikė padėkas auklėtojai Jadvygai Anužienei ir specialiajai pedagogei Žydrūnei Verygienei už dalyvavimą tarptautinėje kūrybinių darbelių virtualioje parodoje „Į pasaulį žiūriu kiek kitaip“, skirtoje autizmo supratimo dienai paminėti.

2019 m. gegužės 7 d. Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorius įteikė padėką meninio ugdymo mokytojai Valdonei Juozapavičienei už vaikų paruošimą Žemaitijos regiono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų festivaliui „Iš močiutės skrynios“. Taip pat padėka buvo įteikta Palangos lopšeliui-darželiui „Žilvinas“ už dalyvavimą festivalyje.

2019 m. gegužės 2 d. direktorė Rasa Jurgutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė, auklėtojos Aurelija Viskontaitė, Virginija Jašinskienė ir Lina Miežetienė organizavo respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodą „Ir močiutė, ir mama pasidžiaugs mana skara“, skirtą Motinos dienai paminėti.

2019 m. balandžio 30 d. Akmenės rajono Akmenės gimnazijos direktorius įteikė padėkas auklėtojoms Aurelijai Viskontaitei ir Linai Miežetienei už aktyvumą ir vaikų paskatinimą dalyvauti respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų konkurse „Paukščių sugrįžtuvės“.

2019 m. balandžio 11 d. auklėtojos Aurelija Viskontaitė ir Lina Miežetienė tarptautinėje konferencijoje „Holistinis (visuminis) ugdymas ir terapija ikimokykliniame amžiuje žaismės aspektu“ skaitė pranešimą „Mažos rankelės, dideli darbeliai“.

2019 m. balandžio 9 d. Klaipėdos apskr. VPK Palangos miesto policijos komisariato viršininkas Algirdas Budginas įteikė padėkas priešmokyklinio ugdymo pedagogėms Ritai Nenartėnienei ir Romai Pociuvienei už aktyvų vaikų saugaus elgesio kelyje įgūdžių ugdymą ir bendradarbiavimą dalyvaujant konkurse „2019 m. saugiausia ikimokyklinio ugdymo įstaiga“.

2019 m. balandžio 8 d. Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorius įteikė padėką lopšelio-darželio „Žilvinas“ auklėtojai Rūtai Korsakienei už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų, tėvų kūrybos parodoje „Vaikystės lėlė“.

2019 m. balandžio 4 d. Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ organizuotoje respublikinėje metodinėje dienoje „Vaiko raidos ir pasiekimų vertinimas. Šeimos informavimas apie vaiko ugdymo(si) pasiekimus“ auklėtoja Irena Sarapinienė skaitė pranešimą apie Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ taikomą vaikų pasiekimų vertinimo sistemą.

2019 m. balandžio 2 d. Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui, laikinai einantis Direktoriaus pareigas, įteikė padėkas lopšelio-darželio „Žilvinas“ pedagogams: Vidai Vaišnorienei, Ritai Nenartėnienei ir Modestai Abaravičiutei už dalyvavimą vaikų kūrybinių darbų parodoje „Mes – Žemaitijos krašto vaikai“.

2019 m. kovo 29 d. Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui, laikinai einantis Direktoriaus pareigas, įteikė padėkas lopšelio-darželio „Žilvinas“ meninio ugdymo mokytojoms Valdonei Juozapavičienei ir Monikai Kažienei už festivalio „Dainuojantys mokytojai 2019“ ansamblio paruošimą.

2019 m. kovo 28 d. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė įteikė diplomą Palangos lopšeliui-darželiui „Žilvinas“ už dalyvavimą 2019 m. respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“.

2019 m. kovo 28 d. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė įteikė padėkas auklėtojoms Modestai Abaravičiutei ir Rūtai Korsakienei už puikų ugdytinių paruošimą ir dalyvavimą 2019 m. respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“, o judesio korekcijos pedagogei, logopedei Dalijai Budgenaitei – už pagalbą organizuojant šį projektą.

2019 m. kovo 28 d. Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorius įteikė padėką priešmokyklinio ugdymo pedagogėms Vidai Vaišnorienei ir Romai Pociuvienei bei meninio ugdymo mokytojai Valdonei Juozapavičienei už vaikų paruošimą ir dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų festivalyje „Pasakos“ teatrų festivalis 2019“.

2019 m. kovo 26 d. Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorius įteikė padėką auklėtojai Modestai Abaravičiutei ir grupės „Perliukai“ vaikams už dalyvavimą Palangos miesto ikimokyklinių įstaigų vyresniųjų grupių vaikų viktorinoje „Gamtos paslaptys“, skirtoje Žemės dienai paminėti.

2019 m. kovo 19 d. Palangos lopšelio-darželio „Sigutė“ auklėtojas, atliekantis Direktoriaus funkcijas, priešmokyklinio ugdymo pedagogei Ritai Nenartėnienei įteikė padėkos raštą už dalyvavimą projekto „Kibkit, žuvelės, didelės ir mažos“ kūrybinių darbų parodoje. Joje buvo eksponuojamas ugdytinės Inetos Mumgaudytės kūrinys.

2019 m. kovo 15 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogei Ritai Nenartėnienei ir grupės „Uosiukai“ ugdytiniams Lukui Budriui bei Donatui Ramanauskui už dalyvavimą Palangos ikimokyklinio ugdymo įstaigų priešmokyklinio amžiaus vaikų šaškių varžybose, skirtose Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorius ir varžybų teisėjas Saulius Rackevičius įteikė padėkos raštą.

2019 m. kovo 8 d. Klaipėdos apskr. VPK Palangos miesto policijos komisariato viršininkas Algirdas Budginas įteikė padėką priešmokyklinio ugdymo pedagogei Romai Pociuvienei už iniciatyvumą, vaikų kūrybiškumo ir meninės išraiškos skatinimą dalyvaujant piešinių konkurse „Ginti. Saugoti. Padėti.“

2019 m. kovo 7 d. Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorius įteikė padėką priešmokyklinio ugdymo pedagogei Romai Pociuvienei ir auklėtojai Modestai Abaravičiutei už auklėtinių paruošimą konkursui „Eilėraščių pynė Lietuvai“.

2019 m. kovo 6 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ pedagogai dalyvavo 4 ak. val. paskaitoje „EQ ugdymas asmeniniam efektyvumui“. Lektorė – Nomeda Marazienė, EQ (emocinio intelekto) kompetencijų lavinimo trenerė, konsultantė.

2019 m. sausio-vasario mėn. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ pedagogai: Rasa Jurgutienė, Reda Pėkienė, Dalija Budgenaitė, Rita Nenartėnienė, Vida Vaišnorienė, Irena Sarapinienė, Modesta Abaravičiutė, Erika Ambrozienė dalyvavo Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos ir Kauno lopšelio-darželio „Spragtukas“ organizuotame respublikiniame projekte „Ikimokyklinukų žiemos olimpiada 2019“ ir dalinosi savo gerąja patirtimi su respublikos pedagogais.

2019 m. vasario 26 d. Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorius įteikė padėkas Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ meninio ugdymo mokytojai Valdonei Juozapavičienei ir priešmokyklinio ugdymo pedagogei Romai Pociuvienei už vaikų paruošimą pilietinės iniciatyvos renginiui „Gražiausi žodeliai gimtajai žemelei“, skirtam Lietuvių kalbos dienoms paminėti.

2019 m. vasario 22 d. Palangos moksleivių klubo direktorius įteikė padėką Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ meninio ugdymo mokytojai Valdonei Juozapavičienei už Augustės Vėliūtės, Emilio Sadausko ir Samantos Domarkaitės paruošimą vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ vietiniam turui.

2019 m. vasario 21 d. Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorius įteikė padėką Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ meninio ugdymo mokytojai Valdonei Juozapavičienei už dalyvavimą regioniniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų dainų festivalyje „Augu ir dainuoju Lietuvai“.

2019 m. sausio mėn. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ auklėtojai Rūtai Korsakienei įteikta Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas“ padėka už dalyvavimą respublikinėje foto nuotraukų parodoje „Paukščiai šalia mūsų“.  

2019 m. sausio 11 d. Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos vykdomasis direktorius Ronaldas Račinskas įteikė padėką Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ bendruomenei už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“.

2019 m. sausio 9 d. Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“ direktorius įteikė padėką auklėtojoms Linai Miežetienei ir Aurelijai Viskontaitei už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų parodoje – akcijoje „Šiltos, džiaugsmingos Kalėdos“.