Menu Close

Pedagogų darbo patirties sklaida, tobulinimasis

2024 metai

2024 m. gegužės 14 d. priešmokyklinio ugdymo mokytojai Snieguolei Bogužienei suteikta priešmokyklinio ugdymo mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

2024 m. gegužės 9 d. edukacinės išvykos – seminaro „Kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio organizavimas. Švietimo pagalba kiekvienam vaikui. Gerosios patirties sklaida“ dalyviams direktorė Rasa Jurgutienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė pristatė parengtą pranešimą „Kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio organizavimas. Gerosios patirties sklaida“ (Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro pažyma 2024-05-10 Nr. 939).

2024 m. gegužės 9 d. direktorė Rasa Jurgutienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė kartu su Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ vadovais organizavo apskritojo stalo diskusiją „Šiandienos aktualijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ Klaipėdos miesto ikimokyklinių įstaigų direktoriaus pavaduotojams ugdymui. Pranešimus skaitė: „Kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio organizavimas Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ –  direktorė Rasa Jurgutienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė; „Aplinkos pritaikymas autistiško spektro sutrikimus turintiems vaikams“ – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sandra Kavaliauskaitė; „Specialiųjų poreikių turinčio vaiko ugdymosi galimybės priešmokyklinėje grupėje“ – priešmokyklinio ugdymo mokytoja Snieguolė Bogužienė; „Alternatyvių metodų panaudojimas ugdant sutrikusios raidos vaiką“ – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Virginija Jašinskienė; „Kūrybiškas 1-2 metų vaikų ugdymo(si) organizavimas“ – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Irena Sarapinienė (Palangos švietimo pagalbos tarnybos pažyma).

2024 m. gegužės 7 d. direktorė Rasa Jurgutienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė organizavo apskritojo stalo diskusiją „Įtraukiojo ugdymo galimybės ikimokyklinėse įstaigose“ Mažeikių rajono ikimokyklinių įstaigų direktoriaus pavaduotojams ugdymui. Pranešimus skaitė: „Įtraukiojo ugdymo galimybės Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ – direktorė Rasa Jurgutienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė; „Struktūruotas ugdymas – kelias į sėkmę“ – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sandra Kavaliauskaitė; „Specialiųjų poreikių turinčio vaiko ugdymosi galimybės priešmokyklinėje grupėje“ – priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rita Nenartėnienė; „Aplinkos pritaikymas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam vaikui“ – ikimokyklinio ugdymo mokytojos Virginija Jašinskienė ir Irena Sarapinienė (Palangos švietimo pagalbos tarnybos pažyma).

2024 m. balandžio 11 d. priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rita Nenartėnienė ir jos ruošta  vaikų komanda iš grupės „Kriauklytės“ dalyvavo Palangos miesto ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinio amžiaus vaikų viktorinoje „Pavasario žiedai“.

2024 m. balandžio 10 d. priešmokyklinio ugdymo mokytoja Snieguolė Bogužienė ir jos ruošta vaikų komanda iš grupės „Kriauklytės“ dalyvavo Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato konkurso „2024 m. saugiausia ikimokyklinio ugdymo įstaiga“ miesto etape.

2024 m. kovo-balandžio mėn. mokytojų Ritos Valančauskienės, Ritos Nenartėnienės ir Linos Miežetienės ruošti ugdytiniai dalyvavo Palangos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų parodoje „Gintaro lašely telpa Palanga“ (organizatorius – Palangos lopšelis-darželis „Nykštukas“).

2024 m. kovo-balandžio mėn. ikimokyklinio ugdymo mokytojos Irena Sarapinienė ir Renata Valužienė dalyvavo respublikiniame virtualiame ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos skatinimo projekte „Daug žodelių įdomių aš išmokti ketinu“ (organizatorius – Šiaulių lopšelis-darželis „Kregždutė“).

2024 m. kovo 31 d. ikimokyklinio ugdymo mokytoja Edita Dobrovolskytė-Zeringienė dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų parodoje „Iš STEAM raidelių sudėk žodelį“ (Kretingos r. švietimo centro pažyma Nr. 2022).

2024 m. kovo 21 d. ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rita Valančauskienė ir jos ruošti grupės „Drebulėlės“ vaikai dalyvavo Palangos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vyresniojo amžiaus vaikų ir jų šeimos narių sportinėse varžybose (organizatorius – Palangos lopšelis-darželis „Nykštukas“).

2024 m. balandžio mėn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lina Miežetienė dalyvavo Palangos miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvų ir mokytojų kūrybinių darbų parodoje „Gėlytė mamai“ (Palangos ŠPT 2024-05-06 pažyma Nr. PM-63).

2024 m. balandžio 17 d. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rita Nenartėnienė kartu su Palangos Stasio Vainiūno mokytojais organizavo meniniį projektą „Pasaka muzikoje, dailėje ir literatūroje“ (Palangos ŠPT 2024-04-30 pažyma Nr. PM-61).

2024 m. kovo mėn. meninio ugdymo mokytojos Valdonė Juozapavičienė ir Monika Kažienė dalyvavo Kauno menų darželio „Etiudas“ organizuotame tarptautiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų mažųjų talentų muzikos festivalyje-konkurse „Jievaras 2024“. V. Juozapavičienės paruošta solistė laimėjo „Grand Prix“ nominaciją, o M. Kažienės paruošta šokių grupė tapo konkurso laureatais.

2024 m. kovo mėn. specialioji pedagogė Žydrūnė Verygienė parengė mokymo(si) priemonę „Mūsų gyvūnai“ ir ją aprobavo Palangos miesto logopedų ir specialiųjų pedagogų metodiniame būrelyje. Priemonė įkelta į virtualų edukacinės patirties banką (Palangos ŠPT 2024-03-29 pažyma Nr. PM-45).

2024 m. kovo 18 d. specialioji pedagogė Žydrūnė Verygienė Palangos miesto logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio susirinkime skaitė pranešimą „Pojūčių lavinimo svarba vaikams, turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius“ (Palangos ŠPT 2024-03-29 pažyma Nr. PM-32).        

2024 m. kovo 18 d. logopedė Erika Ambrozienė Palangos miesto logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio susirinkime skaitė pranešimą „Skaitmeninio turinio kūrimas ir jo pritaikymas švietimo pagalbos specialisto darbe“ (Palangos ŠPT 2024-03-29 pažyma Nr. PM-32).        

2024 m. kovo 14 d. ikimokyklinio ugdymo mokytojos Linos Miežetienės vaikai dalyvavo Palangos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vyresniojo amžiaus vaikų viktorinoje „Mano miestas – Palanga“, skirtoje Palangos dienoms paminėti (organizatorius – Palangos lopšelis-darželis „Nykštukas“).

2024 m. kovo 13 d. ikimokyklinio ugdymo mokytojos Editos Dobrovolskytės-Zeringienės parengti vaikai dalyvavo tarptautinėje ankstyvojo amžiaus vaikų virtualioje kūrybinių darbų parodoje „Trys kampai“ (Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos pažyma).

2024 m. kovo 7 d. miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų priešmokyklinio amžiaus vaikų šaškių varžybose priešmokyklinio ugdymo mokytojų Ritos Nenartėnienės ir Snieguolės Bogužienės paruošta vaikų komanda laimėjo 1-ąją vietą.

2024 m. kovo 6 d. ikimokyklinio ugdymo mokytojos Linos Miežetienės parengti skaitovai Austėja ir Paulius dalyvavo regioniniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų renginyje „Didžiuokimės Tėvyne Lietuva“, skirtame paminėti Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo dieną.

2024 m. kovo 4 d. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos Irena Sarapinienė, Asta Viskontienė ir Ina Varaškienė bei meninio ugdymo mokytoja Valdonė Juozapavičienė organizavo žemaičių jomarką Palangos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikams „Kas pirks, kas parduos, kas užgros ir uždainuos“ (Palangos ŠPT 2024-03-29 pažyma Nr. PM-32).        

2024 m. vasario 7 d. Palangos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų metodinėje dienoje „Ugdymo proceso organizavimas netradicinėse erdvėse” ikimokyklinio ugdymo mokytoja Irena Sarapinienė skaitė pranešimą „Patyriminis ugdymas netradicinėse erdvėse“ (Palangos švietimo pagalbos tarnybos 2024-02-29 pažyma Nr. PM-18).

2024 m. vasario 1 – kovo 1 d. ikimokyklinio ugdymo mokytoja Irena Sarapinienė dalyvavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų respublikiniame projekte „Aš toks mažas, o pasaulis toks didelis“ (organizatorius – Vilniaus lopšelis-darželis „Nykštukas“).

2024 m. vasario 1 d. priešmokyklinio ugdymo mokytojos Snieguolės Bogužienės paruošti ugdytiniai dalyvavo Palangos ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinio amžiaus vaikų protmūšyje „Galvok“ (organizatorius – Palangos lopšelis-darželis „Pasaka“).

2024 m. sausio 1 – kovo 4 d. ikimokyklinio ugdymo mokytoja Edita Dobrovolskytė-Zeringienė dalyvavo 6 val. trukmės tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų, specialistų ir jų ugdytinių projekte „Žiemos STEAMukas“ (Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro pažyma).

2024 m. sausio 1 – vasario 9 d. ikimokyklinio ugdymo mokytoja Edita Dobrovolskytė-Zeringienė dalyvavo tarptautiniame STEAM projekte „Stebuklingas žodis – ačiū“ (organizatoriai – Kauno lopšeliai- darželiai „Žara“ ir „Pelėdžiukas“).

2024 m. sausio mėnesį miesto ikimokyklinio, priešmokyklinio ir meninio ugdymo mokytojų metodinio būrelio susirinkime aprobuotos mokytojų kurtos mokymo(si) priemonės: ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ritos Valančauskienės – „Lavinamasis kubas“, „Motyvacinė žvaigždučių lenta“, „Spalvoti kamuoliukai“, ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos Snieguolės Bogužienės – „Geometrinės formos“ (Palangos švietimo pagalbos tarnybos 2024-01-25 pažyma Nr. PM-2).

2023 m. gruodžio 1 d. – 2024 m. sausio 31 d. ikimokyklinio ugdymo mokytojos Irena Sarapinienė ir Renata Valužienė dalyvavo respublikiniame projekte „Katu, katu katutes” (organizatorius – Panevėžio lopšelis-darželis „Vaikystė”).

2023 metai

2023 m. gruodžio 12 d. direktorė Rasa Jurgutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos Modesta Abaravičiutė ir Lina Miežetienė, judesio korekcijos mokytoja Dalija Budgenaitė ir logopedė Erika Ambrozienė organizavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinę dieną „Skaitmeninio turinio kūrimas ir išmaniųjų technologijų taikymas ugdymo procese“. Pranešimus parengė ir skaitė: meninio ugdymo mokytoja Monika Kažienė („CapCut“ programos panaudojimo ugdymo(si) procese galimybės“), priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rita Nenartėnienė („Informacinių technologijų taikymas ugdymo procese“) ir logopedė Erika Ambrozienė („Skaitmeninio turinio kūrimas ir jo pritaikymas švietimo pagalbos specialisto darbe“) (Palangos švietimo pagalbos tarnybos 2023-12-15 pažyma Nr. PM-151).

2023 m. rugsėjo-lapkričio mėn. specialioji pedagogė Žydrūnė Verygienė dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų, švietimo pagalbos specialistų virtualioje metodinių priemonių parodoje „Kuriu ir dalinuosi gerąja patirtimi“ (Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“ direktoriaus 2023-12-18 pažyma Nr. SD-108).

2023 m. lapkričio 24 d. respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinėje konferencijoje „STEAM ugdymas ikimokykliniame amžiuje: inovacijos, patirtys, galimybės, iššūkiai“ patirtimi dalinosi priešmokyklinio ugdymo mokytoja Snieguolė Bogužienė (pranešimas „ STEAM metodikos elementų taikymas patyriminiame savęs pažinimo procese“) ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Modesta Abaravičiutė (pranešimas „STEAM ugdymo idėjų taikymo galimybės ankstyvajame amžiuje – gerosios darbo patirtys“) (Palangos švietimo pagalbos tarnybos 2023-11-28 pažyma Nr. PM-140).

2023 m. lapkričio 21 d. ikimokyklinio ugdymo mokytojos Edita Dobrovolskytė-Zeringienė ir Rita Valančauskienė respublikinėje metodinėje dienoje „Lyderystė ir bendradarbiavimas ugdant šiuolaikinį vaiką“ skaitė pranešimą „Lyderyste pagrįstas bendradarbiavimas Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ (Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro 2023-11-21 pažyma).

2023 m. lapkričio mėn. ikimokyklinio ugdymo mokytojos Modesta Abaravičiutė, Ingrida Šauklienė ir Vida Vaišnorienė bei priešmokyklinio ugdymo mokytoja Snieguolė Bogužienė dalyvavo respublikinėje ikimokyklinių įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Kai prabyla akmenėliai“ (Palangos lopšelio-darželio „Nykštukas direktoriaus padėka).

2023 m. lapkričio mėn. ikimokyklinio ugdymo mokytojos Edita Dobrovolskytė-Zeringienė ir Lina Miežetienė dalyvavo regioninėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinių darbų parodoje „Ateities kūrėjas“ (Palangos švietimo pagalbos tarnybos 2023-11-21 pažyma Nr. PM-138).

2023 m. lapkričio mėn. ikimokyklinio ugdymo mokytojos Edita Dobrovolskytė-Zeringienė, Asta Viskontienė, Irena Sarapinienė ir Lina Miežetienė dalyvavo regioninėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinių darbų parodoje „Žibinto šviesa“ (Palangos švietimo pagalbos tarnybos 2023-11-14 pažyma Nr. PM-131).

2023 m. spalio 23 d. – lapkričio 3 d. judesio korekcijos mokytoja Dalija Budgenaitė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rita Nenartėnienė ir meninio ugdymo mokytoja Monika Kažienė įstaigoje organizavo respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos inicijuotą akciją „Sportuojantis koridorius“ (RIUKKPA 2023-11-27 pažyma Nr. 53-1).

2023 m. spalio 26 d. priešmokyklinio ugdymo mokytoja Snieguolė Bogužienė su savo ugdytiniais dalyvavo Palangos miesto priešmokyklinukų viktorinoje „Oranžinio moliūgo paslaptys“ (Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus padėka).

2023 m. spalio mėn. ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ina Varaškienė ir Rita Valančauskienė dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualioje parodoje „Kartu su vėju“ (Palangos švietimo pagalbos tarnybos 2023-10-31 pažyma Nr. PM-130).

2023 m. spalio 20 d. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė, priešmokyklinio ugdymo mokytojos Snieguolė Bogužienė ir Rita Nenartėnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos Edita Dobrovolskytė-Zeringienė ir Rita Valančauskienė organizavo Palangos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų proto mūšį „Ką mes žinome apie medžius?“ (Palangos švietimo pagalbos tarnybos 2023-10-31 pažyma Nr. PM-125).

2023 m. spalio 1-10 d. judesio korekcijos mokytoja Dalija Budgenaitė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rita Nenartėnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos Lina Miežetienė ir Rita Valančauskienė įstaigoje organizavo respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos inicijuotą akciją „Mažoji mylia – 2023“, skirtą Kūno kultūros ir sporto dienai paminėti (RIUKKPA 2023-10-18 pažyma Nr. R52-2).

2023 m. rugsėjo 22 d. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė organizavo Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos inicijuotą akciją „Rieda ratai rateliukai“, skirtą paminėti Tarptautinę dieną be automobilio. Akcijoje dalyvavo ir savo profesinę kompetenciją patobulino šie pedagogai: Lina Miežetienė, Vida Vaišnorienė, Virginija Jašinskienė, Asta Viskontienė, Modesta Abaravičiutė, Rita Valančauskienė, Rūta Korsakienė. Daugiau apie akciją https://www.facebook.com/media/set?vanity=riukkpa&set=a.650993117121954 (RIUKKPA 2023-09-28 pažyma Nr. R51-2).

2023 m. rugsėjo 21 d. direktoriaus pavaduotoja Reda Pėkienė ir logopedė, judesio korekcijos mokytoja Dalija Budgenaitė organizavo Palangos miesto ikimokyklinių įstaigų vaikų sporto šventę „Smagu judėti medžių pavėsyje“. Renginio scenografiją rengė: priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rita Nenartėnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos Vida Vaišnorienė ir Rita Valančauskienė, meninio ugdymo mokytoja Monika Kažienė (Palangos švietimo pagalbos 2023-10-02 pažyma Nr. PM-110).

2023 m. birželio 22 d. ikimokyklinio ugdymo mokytojoms Modestai Abaravičiutei ir Virginijai Jašinskienei įteiktos Lietuvos žaliųjų judėjimo padėkos už gamtosauginių vertybių diegimą ugdytiniams, jų meninės raiškos puoselėjimą ir dalyvavimą respublikinėje vaikų kūrybinių darbų parodoje „Vėjas šiaušia švarias jūros bangeles“.
 
2023 m. birželio 2 d. direktorė Rasa Jurgutienė ir logopedė Erika Ambrozienė organizavo metodinį susitikimą su Panevėžio lopšelio-darželio „Voveraitė“ vadovų ir mokytojų komanda. Jo metu mokytojai dalinosi patyriminio ugdymo(si) plėtojimo patirtimi. Pranešimus skaitė: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Edita Dobrovolskytė-Zeringienė – „Mes – mažieji inžinieriai“, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Snieguolė Bogužienė – „Projekto  „Aš – matomas ir nematomas“ pristatymas“, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lina Miežetienė – „Patyriminės aplinkos kūrimas vaikų kūrybinei veiklai“ ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Virginija Jašinskienė – „Kūrybiškai su STEAM“.
 
2023 m. gegužės 26 d. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė respublikinės konferencijos „Pedagoginių psichologinių tarnybų/Švietimo pagalbos tarnybų specialieji pedagogai, logopedai įtraukiojo ugdymo pokyčių erdvėse“ dalyviams skaitė pranešimą „Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ bendruomenės atradimai ir sėkmės ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus“.
 
2023 m. gegužės 23 d. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė ir Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinio, priešmokyklinio ir meninio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Irena Sarapinienė organizavo metodinio būrelio susirinkimą „Ikimokyklinio ugdymo programų atnaujinimo gairės“. Susirinkime savo patirtimi taikant inovacijas ugdymo(si) procese dalinosi ikimokyklinio ugdymo mokytojai iš savivaldybės ikimokyklinių įstaigų: „Pasaka“, „Gintarėlis“, „Sigutė“, „Ąžuoliukas“ ir „Žilvinas“. Mūsų įstaigą atstovavo ikimokyklinio ugdymo mokytoja Edita Dobrovolskytė – Zeringienė (pranešimas „Metodinių rekomendacijų „Žaismė ir atradimai“ pritaikymo galimybės plėtojant vaikų socialinę emocinę kompetenciją“).
 
2023 m. gegužės mėn. ikimokyklinio ugdymo mokytojai Linai Miežetienei įteikta Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus padėka už dalyvavimą virtualiame STEAM projekte „Tvari dovana „Eglutei“. Mokytoja kartu su savo ugdytiniais sukūrė ir projektui pateikė kūrybinį darbą „Žaisliukas „Eglutei“.
 
2023 m. gegužės 4 d. direktorė Rasa Jurgutienė organizavo edukacinės išvykos veiklas Druskininkų ir Lazdijų savivaldybių švietimo įstaigų vadovams. Jos metu pranešimus skaitė: direktorė Rasa Jurgutienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė – „Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“ – tai Mokykla visiems“, priešmokyklinio ugdymo mokytojos Sandra Kavaliauskaitė ir Jadvyga Anužienė – „Didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo(si) specifika specialiojoje grupėje“, logopedė Erika Ambrozienė ir logopedė, judesio korekcijos mokytoja Dalija Budgenaitė  – „Veiksmingas alternatyvių ugdymo metodų taikymas pagalbos vaiko specialisto darbe“, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rita Nenartėnienė  – „Įtraukiojo specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymo(si) galimybės bendrojoje grupėje“.
 
2023 m. balandžio mėn. priešmokyklinio ugdymo mokytojos Irena Sarapinienė ir Rita Nenartėnienė dalyvavo kūrybinėje iniciatyvoje „Palangės atspindžiai miesto istorijoje“, skirtoje Palangos 770 metų sukakties paminėjimui (organizatorius – Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis“).
 
2023 m. balandžio mėn. ikimokyklinio ugdymo mokytojos Rita Valančauskienė ir Edita Dobrovolskytė-Zeringienė dalyvavo Žemaitijos regiono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Išauskim juostą – Palangai“ (organizatorius – Palangos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“).
 
2023 m. balandžio mėn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lina Miežetienė dalyvavo regioninėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvelių, pedagogų kūrybinių darbų parodoje „Kavos puodelis mamai“ (organizatorius – Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis“).
 
2023 m. balandžio 6 d. priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rita Nenartėnienė ir jos paruošta vaikų komanda dalyvavo Palangos policijos organizuotame konkurse „Saugiausia ikimokyklinio ugdymo įstaiga“.
 
2023 m. balandžio 2 d. meninio ugdymo mokytoja Valdonė Juozapavičienė ir jos paruoštas mergaičių vokalinis ansamblis dalyvavo šventiniame koncerte „Gintarinės kartos“, skirtame Palangos 770 metų paminėti.
 
2023 m. kovo 30 d. įstaigos pedagogai (R. Jurgutienė, R. Pėkienė, V. Jašinskienė, L. Miežetienė, S. Bogužienė, R. Nenartėnienė, J. Anužienė, I. Sarapinienė, V. Juozapavičienė, M. Kažienė) organizavo Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinių įstaigų vaikų kūrybinių darbų parodą „Paveikslai Palangai“, skirtą Palangos 770 metų minėjimui.
 
2023 m. kovo 24 d. meninio ugdymo mokytoja Valdonė Juozapavičienė ir įstaigos darbuotojų vokalinis ansamblis „Žilvinietės“ dalyvavo Palangos miesto šeštajame dainuojančių mokytojų festivalyje (organizatoriai – Palangos lopšelis-darželis „Nykštukas“ ir Palangos miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrius).
 
2023 m. kovo 23 d. priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rita Nenartėnienė kartu su 2 ugdytiniais dalyvavo Palangos ikimokyklinio ugdymo įstaigų priešmokyklinio amžiaus vaikų šaškių varžybose, skirtose Palangos miesto 770-iui paminėti. Vienas iš mokytojos paruoštų vaikų tapo varžybų nugalėtoju (organizatorius – Palangos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“).
 
2023 m. kovo 3 d. įstaigos pedagogai (R. Pėkienė, J. Anužienė, I. Sarapinienė, S. Bogužienė, I. Varaškienė, J. Žiubrienė, V. Juozapavičienė) organizavo Žemaičių jomarką „Gurgu gurgu – į Kaziuko turgų“.
 
2023 m. kovo 2 d. meninio ugdymo mokytoja Valdonė Juozapavičienė kartu su savo ugdytiniu dalyvavo 2023 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ miesto ture.
 
2023 m. kovo mėn. ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Asta Viskontienė, Rita Valančauskienė ir Edita Dobrovolskytė-Zeringienė dalyvavo tarptautinėje kūrybinių darbų parodoje „Mano svajonių paukštis“ (organizatorius – Palangos  lopšelis-darželis „Sigutė“).
 
2023 m. vasario-kovo mėn. priešmokyklinio ugdymo mokytojos Rita Nenartėnienė ir Irena Sarapinienė bei direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė dalyvavo kūrybinėje iniciatyvoje „Palangės atspindžiai miesto istorijoje“, kuri buvo skirta Palangos 770-mečiui paminėti (organizatorius – Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis“).
 
2023 m. sausio-vasario mėn. priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aurelija Viskontaitė kartu su 2 ugdytiniais dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Žiema žiemužė“ (organizatorius – Klaipėdos lopšelis-darželis „Žilvitis“).
 
2023 m. sausio-vasario mėn. įstaigos pedagogų komanda (direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė, judesio korekcijos mokytoja Dalija Budgenaitė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Irena Sarapinienė, meninio ugdymo mokytoja Monika Kažienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Vida Vaišnorienė, Edita Dobrovolskytė-Zeringienė, Sandra Kavaliauskaitė, Lina Miežetienė bei Asta Viskontienė) dalyvavo respublikiniame projekte „Ikimokyklinukų žiemos olimpiada 2023“ (organizatoriai – Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija ir Kauno lopšelis-darželis „Spragtukas“).
 
2023 m. sausio 13 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ bendruomenė dalyvavo respublikinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“.
Skip to content