Menu Close

Pedagogų darbo patirties sklaida, tobulinimasis

2023 m. birželio 22 d. ikimokyklinio ugdymo mokytojoms Modestai Abaravičiutei ir Virginijai Jašinskienei įteiktos Lietuvos žaliųjų judėjimo padėkos už gamtosauginių vertybių diegimą ugdytiniams, jų meninės raiškos puoselėjimą ir dalyvavimą respublikinėje vaikų kūrybinių darbų parodoje „Vėjas šiaušia švarias jūros bangeles“.
 
2023 m. birželio 2 d. direktorė Rasa Jurgutienė ir logopedė Erika Ambrozienė organizavo metodinį susitikimą su Panevėžio lopšelio-darželio „Voveraitė“ vadovų ir mokytojų komanda. Jo metu mokytojai dalinosi patyriminio ugdymo(si) plėtojimo patirtimi. Pranešimus skaitė: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Edita Dobrovolskytė-Zeringienė – „Mes – mažieji inžinieriai“, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Snieguolė Bogužienė – „Projekto  „Aš – matomas ir nematomas“ pristatymas“, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lina Miežetienė – „Patyriminės aplinkos kūrimas vaikų kūrybinei veiklai“ ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Virginija Jašinskienė – „Kūrybiškai su STEAM“.
 
2023 m. gegužės 26 d. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė respublikinės konferencijos „Pedagoginių psichologinių tarnybų/Švietimo pagalbos tarnybų specialieji pedagogai, logopedai įtraukiojo ugdymo pokyčių erdvėse“ dalyviams skaitė pranešimą „Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ bendruomenės atradimai ir sėkmės ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus“.
 
2023 m. gegužės 23 d. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė ir Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinio, priešmokyklinio ir meninio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Irena Sarapinienė organizavo metodinio būrelio susirinkimą „Ikimokyklinio ugdymo programų atnaujinimo gairės“. Susirinkime savo patirtimi taikant inovacijas ugdymo(si) procese dalinosi ikimokyklinio ugdymo mokytojai iš savivaldybės ikimokyklinių įstaigų: „Pasaka“, „Gintarėlis“, „Sigutė“, „Ąžuoliukas“ ir „Žilvinas“. Mūsų įstaigą atstovavo ikimokyklinio ugdymo mokytoja Edita Dobrovolskytė – Zeringienė (pranešimas „Metodinių rekomendacijų „Žaismė ir atradimai“ pritaikymo galimybės plėtojant vaikų socialinę emocinę kompetenciją“).
 
2023 m. gegužės mėn. ikimokyklinio ugdymo mokytojai Linai Miežetienei įteikta Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus padėka už dalyvavimą virtualiame STEAM projekte „Tvari dovana „Eglutei“. Mokytoja kartu su savo ugdytiniais sukūrė ir projektui pateikė kūrybinį darbą „Žaisliukas „Eglutei“.
 
2023 m. gegužės 4 d. direktorė Rasa Jurgutienė organizavo edukacinės išvykos veiklas Druskininkų ir Lazdijų savivaldybių švietimo įstaigų vadovams. Jos metu pranešimus skaitė: direktorė Rasa Jurgutienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė – „Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“ – tai Mokykla visiems“, priešmokyklinio ugdymo mokytojos Sandra Kavaliauskaitė ir Jadvyga Anužienė – „Didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo(si) specifika specialiojoje grupėje“, logopedė Erika Ambrozienė ir logopedė, judesio korekcijos mokytoja Dalija Budgenaitė  – „Veiksmingas alternatyvių ugdymo metodų taikymas pagalbos vaiko specialisto darbe“, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rita Nenartėnienė  – „Įtraukiojo specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymo(si) galimybės bendrojoje grupėje“.
 
2023 m. balandžio mėn. priešmokyklinio ugdymo mokytojos Irena Sarapinienė ir Rita Nenartėnienė dalyvavo kūrybinėje iniciatyvoje „Palangės atspindžiai miesto istorijoje“, skirtoje Palangos 770 metų sukakties paminėjimui (organizatorius – Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis“).
 
2023 m. balandžio mėn. ikimokyklinio ugdymo mokytojos Rita Valančauskienė ir Edita Dobrovolskytė-Zeringienė dalyvavo Žemaitijos regiono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Išauskim juostą – Palangai“ (organizatorius – Palangos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“).
 
2023 m. balandžio mėn. ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lina Miežetienė dalyvavo regioninėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvelių, pedagogų kūrybinių darbų parodoje „Kavos puodelis mamai“ (organizatorius – Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis“).
 
2023 m. balandžio 6 d. priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rita Nenartėnienė ir jos paruošta vaikų komanda dalyvavo Palangos policijos organizuotame konkurse „Saugiausia ikimokyklinio ugdymo įstaiga“.
 
2023 m. balandžio 2 d. meninio ugdymo mokytoja Valdonė Juozapavičienė ir jos paruoštas mergaičių vokalinis ansamblis dalyvavo šventiniame koncerte „Gintarinės kartos“, skirtame Palangos 770 metų paminėti.
 
2023 m. kovo 30 d. įstaigos pedagogai (R. Jurgutienė, R. Pėkienė, V. Jašinskienė, L. Miežetienė, S. Bogužienė, R. Nenartėnienė, J. Anužienė, I. Sarapinienė, V. Juozapavičienė, M. Kažienė) organizavo Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinių įstaigų vaikų kūrybinių darbų parodą „Paveikslai Palangai“, skirtą Palangos 770 metų minėjimui.
 
2023 m. kovo 24 d. meninio ugdymo mokytoja Valdonė Juozapavičienė ir įstaigos darbuotojų vokalinis ansamblis „Žilvinietės“ dalyvavo Palangos miesto šeštajame dainuojančių mokytojų festivalyje (organizatoriai – Palangos lopšelis-darželis „Nykštukas“ ir Palangos miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrius).
 
2023 m. kovo 23 d. priešmokyklinio ugdymo mokytoja Rita Nenartėnienė kartu su 2 ugdytiniais dalyvavo Palangos ikimokyklinio ugdymo įstaigų priešmokyklinio amžiaus vaikų šaškių varžybose, skirtose Palangos miesto 770-iui paminėti. Vienas iš mokytojos paruoštų vaikų tapo varžybų nugalėtoju (organizatorius – Palangos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“).
 
2023 m. kovo 3 d. įstaigos pedagogai (R. Pėkienė, J. Anužienė, I. Sarapinienė, S. Bogužienė, I. Varaškienė, J. Žiubrienė, V. Juozapavičienė) organizavo Žemaičių jomarką „Gurgu gurgu – į Kaziuko turgų“.
 
2023 m. kovo 2 d. meninio ugdymo mokytoja Valdonė Juozapavičienė kartu su savo ugdytiniu dalyvavo 2023 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ miesto ture.
 
2023 m. kovo mėn. ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Asta Viskontienė, Rita Valančauskienė ir Edita Dobrovolskytė-Zeringienė dalyvavo tarptautinėje kūrybinių darbų parodoje „Mano svajonių paukštis“ (organizatorius – Palangos  lopšelis-darželis „Sigutė“).
 
2023 m. vasario-kovo mėn. priešmokyklinio ugdymo mokytojos Rita Nenartėnienė ir Irena Sarapinienė bei direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė dalyvavo kūrybinėje iniciatyvoje „Palangės atspindžiai miesto istorijoje“, kuri buvo skirta Palangos 770-mečiui paminėti (organizatorius – Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis“).
 
2023 m. sausio-vasario mėn. priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aurelija Viskontaitė kartu su 2 ugdytiniais dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Žiema žiemužė“ (organizatorius – Klaipėdos lopšelis-darželis „Žilvitis“).
 
2023 m. sausio-vasario mėn. įstaigos pedagogų komanda (direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė, judesio korekcijos mokytoja Dalija Budgenaitė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Irena Sarapinienė, meninio ugdymo mokytoja Monika Kažienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Vida Vaišnorienė, Edita Dobrovolskytė-Zeringienė, Sandra Kavaliauskaitė, Lina Miežetienė bei Asta Viskontienė) dalyvavo respublikiniame projekte „Ikimokyklinukų žiemos olimpiada 2023“ (organizatoriai – Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija ir Kauno lopšelis-darželis „Spragtukas“).
 
2023 m. sausio 13 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ bendruomenė dalyvavo respublikinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“.
Skip to content