PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVINAS“

 
Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Sodų g. 63, Palanga, tel. (8 460) 43 410,
el. p. darzelis@palangoszilvinas.lt, kodas 190274183
 
Skelbia atranką judesio korekcijos mokytojo pareigoms užimti nuo 2020 m. sausio 2 d. Darbo sutartis terminuota iki 2020 m. balandžio 16 d., darbo krūvis – 0,90 etato, darbo laikas – 36 val. per savaitę pagal patvirtintą darbo grafiką. Darbo užmokestis – 797,81 Eur (neatskaičiavus mokesčių). Darbo užmokesčio dydis didinamas, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginio darbo stažą.
Darbo pobūdis: tiria vaikų bendrąją motoriką ir įvertina jos išsivystymo ypatumus; rengia vaikų sąrašą, kuriems numato teikti judesio korekcijos pagalbą pagal pateiktas gydytojų pažymas ar Švietimo pagalbos tarnybos išvadas ir teikia Mokyklos vaiko gerovės komisijai suderinimui; teikia judesio korekcijos pagalbą individualių, pogrupinių, grupinių pratybų metu pagal Mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintą darbo grafiką; sistemingai vertina, fiksuoja vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoja tėvus (globėjus); konsultuoja mokytojus, vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) judesio ir padėties, laikysenos bei kitais klausimais.
Kvalifikaciniai reikalavimai judesio korekcijos mokytojui:
1. Aukštasis, aukštesnysis (specialus vidurinis, įgytas iki 1995 m.) išsilavinimas ( specializacija – specialiųjų poreikių vaikų kūno kultūros pedagogika, kineziterapija, judesio korekcija) ir pedagogo profesinė kvalifikacija;
2. Būti įgijus kompiuterinio raštingumo kompetencijas, numatytas Reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK- 555 ,,Dėl Reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms patvirtinimo“.
3. Mokėti valstybinę lietuvių kalbą.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
4.Kompiuterinio raštingumo pažymėjimo(ų) kopijas.
5. Gyvenimo aprašymą.
6. Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Pretendentas gali dokumentus pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku bei elektroniniu paštu. Jeigu pretendentas dokumentus pateikia asmeniškai, dokumentų originalai sutikrinami ir grąžinami dokumentų priėmimo metu. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku ar elektroniniu paštu, dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Dokumentai pateikiami Palangos lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ direktoriui, adresu Sodų g. 63, Palanga, kasdien nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00 val. -12.45 val.) iki 2019 m. gruodžio 30 d. imtinai. Informacija teikiama tel.: (8 460) 43410, mob. telefonas 8 618 75686, elektroninis paštas: darzelis@palangoszilvinas.lt.
Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir 2019 m. gruodžio 31 d. 10.00 val. kviečiami pokalbiui.

 

PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVINAS“
 
Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Sodų g. 63, Palanga, tel. (8 460) 43 410,
el. p. darzelis@palangoszilvinas.lt, kodas 190274183
 
Skelbia atranką specialiojo pedagogo pareigoms eiti nuo 2020 m. sausio 2 d. Darbo sutartis terminuota iki 2021 m. gruodžio 31 d., darbo krūvis – 1,00 etatas, darbo laikas – 27 val. per savaitę pagal patvirtintą darbo grafiką, iš jų 22 val. tiesioginiam darbui su vaikais ir 5 val. metodinei veiklai. Darbo užmokestis – 951,85 eurai. Darbo užmokesčio dydis priklauso nuo išsilavinimo, pedagoginio darbo stažo, įgytos kvalifikacinės kategorijos.
Darbo pobūdis: atlikti pedagoginį vaikų vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms; rengti sutrikusių funkcijų lavinimo individualiąsias, pogrupines ir grupines programas; padėti specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavinti jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno specialiųjų poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes; teikti metodinę pagalbą ir konsultuoti auklėtojus, priešmokyklinio ugdymo pedagogus, tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais.
 Kvalifikaciniai reikalavimai specialiajam pedagogui:
1. Aukštasis išsilavinimas ir specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija.
2. Būti įgijus kompiuterinio raštingumo kompetencijas, numatytas Reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK- 555 ,,Dėl Reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms patvirtinimo“.
3. Išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, specialiųjų poreikių vaikų ugdymo metodus ir gebėti juos taikyti.
4. Gebėti rengti individualias ugdymo programas ir dirbti komandoje su kitais specialistais, mokytojais ir ugdytinių tėvais.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
4. Kompiuterinio raštingumo pažymėjimo(ų) kopijas.
5. Gyvenimo aprašymą.
6. Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Pretendentas gali dokumentus pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku bei elektroniniu paštu. Jeigu pretendentas dokumentus pateikia asmeniškai, dokumentų originalai sutikrinami ir grąžinami dokumentų priėmimo metu. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku ar elektroniniu paštu, dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Dokumentai pateikiami Palangos lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ administracijai, adresu Sodų g. 63, Palanga, kasdien nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.) iki 2019 m. gruodžio 30 d. imtinai. Informacija teikiama tel.: (8 460) 43410, mob. telefonas 8 618 75686, elektroninis paštas: darzelis@palangoszilvinas.lt.
Pretendentai, atitinkantys  reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir 2019 m. gruodžio 31 d. 10.00 val. kviečiami pokalbiui.

 

          2019 m. gruodžio 11 d. Palangos Kurhauzo salėje vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ I-asis, savivaldybės, etapas. Vertinimo komisija: Vygantas Rekašius (VšĮ „Palangos orkestras“ vadovas, komisijos pirmininkas), Diana Šeduikienė (Palangos moksleivių klubo etninės kultūros mokytoja metodininkė, vaikų ansamblio „Kikilis“ vadovė) ir Loreta Žulkuvienė (Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos mokytoja metodininkė) vertino konkurso dalyvių iš Palangos miesto lopšelių-darželių, mokyklų vokalinius duomenis, artistiškumą, sceninę kultūrą ir kt. Dalyviai pristatė koncertines programas iš trijų laisvai pasirinktų dainų, tačiau viena iš jų turi būti lietuvių liaudies. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“  vokalinis ansamblis atliko žemaičių krašto dainą „Šuokiniejė, bieginiejė“, Reginos Bočkienės – „Šokis su lietumi“ ir Ingos Šeduikienės – „Voverytės grybai“.  Ansamblį ruošė meninio ugdymo  mokytoja Valdonė Juozapavičienė. Ansamblio pasirodymas buvo sėkmingas. Vaikai iškovojo teisę atstovauti Palangos miesto savivaldybę II-ajame etape, kuris vyks 2020 m. sausio 17 d. Gargždų meno mokykloje.
Sveikiname nugalėtojus ir linkime sėkmės tolimesniuose etapuose!
Dėkojame visiems, kurie padėjo paruošti vaikučius konkurso pasirodymui.
     
          2019 m. lapkričio 14 d. vyko Palangos miesto ikimokyklinių įstaigų vaikų renginys – jaunųjų mokslininkų konferencija „Tyrinėk, pažink, atrask“. Tikslas – paskatinti vaikus pažinti aplinką aktyviai ją tyrinėjant: prognozuojant, keliant hipotezes ir jas patikrinant eksperimentiškai. Komandos iš lopšelių-darželių „Žilvinas“, „Pasaka“ ir „Gintarėlis“ konferencijos dalyviams paruošė po trumpą prisistatymą, pasirinkta forma pristatė savo grupėje, kieme ar kitoje vietoje atliktą eksperimentą, dalyvavo „Proto mūšyje“ ir aktyviai veikė įvairiose įstaigos erdvėse įkurtose laboratorijose: „Spalvų maišalynė“, „Linksmieji vaisiai“, „Stum-trauk“ ir „Bitutės laboratorija“. Konferenciją žaismingai vedė „išsiblaškėlis profesorius“ (mokytoja Rita), laboratorijose su vaikais dirbo „protingieji akademikai“ (mokytojos: Modesta, Vida, Roma ir Aurelija). Įdomi, netradiciškai organizuota veikla visus vaikus motyvavo aktyviai dalyvauti eksperimentuose, bandymuose. Kiekvienas turėjo puikias galimybes patirti atradimo džiaugsmą. Besibaigiant renginiui, visas komandas už sumanumą, smalsumą, aktyvumą ir išradingumą „profesorius“ kartu su lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktore Rasa Jurgutiene apdovanojo praktiškomis, tyrinėjimams reikalingomis priemonėmis bei padėkos raštais.
Grupės „Uosiukai“ komanda    Grupės „Perliukai“ komanda    „Išsiblaškėlis profesorius“    Eksperimento pristatymas   Eksperimento pristatymas   Veikla laboratorijose   Veikla laboratorijose   Veikla laboratorijose   Veikla laboratorijose   Veikla laboratorijose
          Šio laikmečio keliami iššūkiai, dabartiniams vaikams būdingi bruožai, jų suvokimo ypatumai, paskatino Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ mokytojus ieškoti naujų ugdymo būdų ir metodų, kurie padėtų vaikus sudominti ugdymosi procesu, paskatintų juos aktyviai pažinti aplinkinį pasaulį ir pan. Šiuolaikiniai vaikai nemėgsta prievartinės veiklos, griežtų taisyklių, apribojimų. Jie drąsiai diskutuoja, reiškia nuomonę, yra ypatingai smalsūs, gali daug ką nuveikti, bet tik tada, kai jiems įdomu. Todėl mokytojas, siekdamas sutelkti jų dėmesį, turi kurti tokias ugdymosi situacijas, kurios sukeltų įspūdį, būtų kupinos žaismės, nuotykių, atradimų, skatintų spręsti problemas, tyrinėti ir kritiškai mąstyti. Būtent toks ir yra patyriminis ugdymas. Taikydamas jį, mokytojas siekia sudaryti sąlygas vaikams visapusiškai domėtis ir pažinti aplinkinį pasaulį, gamtos reiškinius ir kt. per savo praktinę patirtį. Didelį dėmesį skiria vaiko laisvei veikti, jo kūrybiškumo skatinimui ir veiklos refleksijai. Vaikas skatinamas pats sugalvoti, įgyvendinti savo sumanymą, apmąstyti, ką pavyko padaryti ir taip tobulėti. Atsižvelgiant į visą tai, Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ mokytojai jau nuo 2018 m rugsėjo mėn. savo darbe pradėjo aktyviai plėtoti patyrimio ugdymo temas grupėse, sudarė sąlygas vaikams eksperimentuoti, tyrinėti, atlikti bandymus, dalyvauti įvairiuose susitikimuose, edukaciniuose užsiėmimuose, išvykose. Prioritetą teikia ugdymuisi lauke. Kadangi tokia veikla reikalauja iš mokytojo be galo daug žinių, kūrybiškumo, didelį dėmesį visi skiria kvalifikacijos tobulinimui ir savo darbo patirties sklaidai. Tad, siekiant pasidalinti savo dar nedidele patyriminio ugdymo patirtimi su kitų miesto ikimokyklinių įstaigų mokytojais, 2019 m. spalio 23-24 dienomis Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ buvo suorganizuotos atvirų durų dienos „Kad vaikai augtų laisvi ir kūrybingi“. Mokytojai stengėsi parodyti tai, ką šiuo metu jie daro dėl savo įstaigos vaikų ugdymosi sėkmės. Priešmokyklinio ugdymo mokytojos R. Nenartėnienė ir M. Abaravičiutė bei ikimokyklinio ugdymo mokytojos V. Jašinskienė ir I. Sarapinienė kolegoms iš lopšelių-darželių „Nykštukas“, „Ąžuoliukas“ ir „Pasaka“ rodė atviras veiklas „Spalvų ir garsų tyrinėjimai lauke“ bei „Spalvų ir garsų eksperimentai grupėje“. Renginio dalyviai klausė pranešimų apie vaikų atradimus gamtoje (V. Jašinskienė ir L. Miežetienė), įstaigoje įgyvendinamus projektus: „Mes – mažieji atradėjai“ (R. Nenartėnienė), „Medžiai gydytojai“ (M. Abaravičiutė), „Didelės ir mažos gamtos dovanos“ (R. Korsakienė), „Stebulingas vanduo“ (I. Sarapinienė ir A. Viskontienė). Po jų vyko diskusijos apie patyriminio ugdymo naudą vaikui, ką reikėtų tobulinti, kur patiriama sėkmė ir pan.
                                  
 
2019 m. spalio 4 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ kolektyvas šventiškai paminėjo Tarptautinę mokytojų dieną: klausėsi Palangos kultūros ir jaunimo centro Jūros šaulių vyrų choro atliekamų dainų, aktyviai judėjo mokytojos Monikos šokių pamokoje, dalyvavo Palangos miesto savivaldybės Kurchauzo salėje organizuotame šventiniame renginyje.
 
Rezultatyviausiai visus metus dirbę mokytojai buvo apdovanoti įvairiomis padėkomis.
Lietuvos Respublikos Seimo narys Antanas Vinkus iškilmingai įteikė Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininko, akademiko Eugenijaus Jovaišos padėką direktorei Rasai Jurgutienei – už kasdienį nuoseklų darbą, atsidavimą profesijai. 
Palangos miesto savivaldybės mero padėkos įteiktos ikimokyklinio ugdymo mokytojoms
Virginijai Jašinskienei ir Astai Viskontienei.
Lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktoriaus padėkos buvo įteiktos ikimokyklinio ugdymo mokytojai Jadvygai Anužienei,
logopedei, specialiajai pedagogei Vaidai Viščiūnienei,
meninio ugdymo (šokio) mokytojai Monikai Kažienei ir psichologei Jelenai Bachlinai.
 
Nuoširdžiai sveikiname visus su apdovanojimais. Linkime neprarasti ryžto ir stiprybės!
 
Labai dėkojame Palangos miesto savivaldybei už siurprizų kupiną šventinį renginį, Palangos kultūros ir jaunimo centro Jūros šaulių vyrų chorui už jų skambų pasveikinimą lopšelio-darželio „Žilvinas“ kolektyvui ir mokytojai Monikai – už netradicinę, daug jėgų ir geros nuotaikos iš kiekvieno pareikalavusią pamoką. 
LR Seimo švietimo ir mokslo komiteto padėka direktorei Rasai Jurgutienei   LR Seimo švietimo ir mokslo komiteto padėkomis apdovanoti Palangos mokytojai ir savivaldybės administracijos atstovai   Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vokalinis mokytojų ansamblis šventiniame renginyje   Lopšelio-darželio „Žilvinas“ kolektyvą sveikina Jūros šaulių vyrų choras     Lopšelio-darželio „Žilvinas“ kolektyvas netradicinėje šokio pamokoje
Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ veikia vaikų ir tėvų rudeninių kompozicijų paroda „Daržovių pokštai“. Dėkojame kūrėjams už jų išradingumą ir kviečiame visus pasigrožėti netradiciškais eksponatais.

                                                        

          2019 m. rugsėjo 16-23 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ bendruomenė aktyviai prisijungė prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos  skelbiamos iniciatyvos – organizuoti Europos judumo savaitę. Visą savaitę vaikai dalyvavo įvairiuose mokytojų organizuojamuose sveikatingumo renginiuose: mankštinosi visuotiniame susibūrime „Mankštos virusas“, šoko pagal įvairaus stiliaus muziką pramogoje „Šokio žingsniu link sveikatos“, žaidė judriuosius, sportinius žaidimus, dalyvavo estafetėse. Patys mažiausieji pramogavo judrioje veikloje „Rieda rieda kamuoliukai“. Rugsėjo 23 d. įstaigos priešmokyklinukai dalyvavo sporto šventėje „Pušyno takeliais į sveikuolių šalį“. Prie jūros susirinkusių vaikų iš lopšelių-darželių „Žilvinas“, „Gintarėlis“ ir „Pasaka“ laukė piratas (mokytoja Modesta), kuris mokė vaikus „plaukti“, „pinti“ virves, „šaudyti“ į taikinius ir ieškoti lobio. Vaikai, atlikdami pirato pasiūlytas sportines ir kūrybines užduotis, aktyviai pajudėjo, parungtyniavo tarpusavyje ir patyrė daug džiugių emocijų.
„Mankštos virusas“   „Mankštos virusas“   „Šokio žingsniu link sveikatos“   „Šokio žingsniu link sveikatos“   „Šokio žingsniu link sveikatos“   „Žaidžiu – linksmas ir sveikas esu“   „Žaidžiu – linksmas ir sveikas esu“   „Žaidžiu – linksmas ir sveikas esu“   Pramogauja mažiausieji      Sporto šventėje „Pušyno takeliais į sveikuolių šalį“   Šventėje vaikų laukė staigmena - pasiklydęs piratas       „Plaukimo“ rungtis   Virvės „pynimas“   Virvės „pynimas“   „Šaudymas“ į taikinį   Laivo statybos      Visi kartu laive      Lobio paieškos   Surastas lobis – „dinozauro kiaušinis“
          Rugsėjo 2 d. nuo ankstyvo ryto Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ skambėjo linksma muzika, girdėjosi vaikiškas klegesys ir džiaugsmingas tėvelių šurmulys. Po vasaros atostogų visus sugūžėjusius į Žinių dienos šventę „Rudenėlio takeliu į darželį aš skubu“ savo išdaigomis bei žaidimais linksmino klounas Lulu. Direktorė Rasa Jurgutienė, sveikindama visus su naujais mokslo metais, džiaugėsi matydama tokį gausų būrį gerai nusiteikusių vaikų, besišypsančių tėvelių ir įstaigos darbuotojų. Po tokių sveikinimų ir linksmybių, visi, savo mokytojų vedini, išsiskirstė į grupes, kur ne tik dalinosi vasaros įspūdžiais , bet ir mėgavosi netikėtais, bet labai mėgstamais siurprizais.

                                                   

Rugsėjo 2 d. 10.15 val.
kviečiame visus į Žinių dienos šventę
„Rudenėlio takeliu į darželį aš skubu“.
Laukiame Jūsų lopšelio-darželio „Žilvinas“
žaidimų aikštelėje.
pencil-drawings-for-kids-pencil-drawing-art-happiness-architects-near-me-yell
1 2 3 23