Menu Close

Asmens duomenų apsauga

REKOMENDACIJA DĖL DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO LABIAUSIAI PAPLITUSIOJE ANDROID ĮRENGINIŲ OPERACINĖJE SISTEMOJE

2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – tiesioginio taikymo Europos Sąjungos teisės aktas, vienodas visoms ES valstybėms narėms. Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės.

Pagrindinės Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ duomenų apsaugos pareigūno užduotys:

  1. Informuoti duomenų valdytoją ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal BDAR ir kitus Europos Sąjungos arba valstybės narės duomenų apsaugos nuostatas ir konsultuoti juos šiais klausimais.
  2. Stebėti, kaip laikomasi BDAR, kitų Europos Sąjungos arba nacionalinių duomenų apsaugos nuostatų ir duomenų valdytojo politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir susijusius auditus.
  3. Paprašius konsultuoti dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebėti jo atlikimą pagal BDAR 35 straipsnį.
  4. Bendradarbiauti su priežiūros institucija, t. y. Valstybine duomenų apsaugos inspekcija.
  5. Atlikti kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant BDAR 36 straipsnyje nurodytas išankstines konsultacijas, ir prireikus konsultuoti visais kitais klausimais.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Duomenų apsaugos pareigūno pareigas pagal paslaugų teikimo sutartį eina UAB „Privaty Partners“, juridinio asmens kodas 304846919, buveinės adresas: Smolensko g. 6, 407 kab., LT-03201 Vilnius, tel. +370 5 254 8240, el. pašto adresas: gdpr@privatypartners.lt, asmuo kontaktams: Paslaugų vadovas Mantas Kapočius.

DOKUMENTAI

 
Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) forma (Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ asmens duomenų tvarkymo taisyklių 7 priedas):
 

Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ slaptažodžių naudojimo tvarkos aprašas

Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašas

      

 

 

Skip to content