Menu Close

Tarybos, komisijos, darbo grupės

 Mokyklos taryba
 
Tai aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus (globėjus), mokytojus, kitus Mokyklos darbuotojus svarbiausiems Mokyklos veiklos uždaviniams spręsti. 
Mokyklos tarybos sudėtis: 
Lina Miežetienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, pirmininkė;
Snieguolė Bogužienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, pirmininko pavaduotoja;
Rita Valančauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, sekretorė;
Roslana Gadeikė – mokytojo padėjėja;
Lina Černiauskienė – auklėtojo padėjėja;
Edita Dobrovolskytė-Zeringienė – tėvų atstovė.
 
Tėvų komitetas
 
Tai vaikų tėvų (globėjų) savivaldos insitucija, kuri padeda organizuoti vaikų renginius, išvykas, kurti edukacines aplinkas, inicijuoja paramos Mokyklai teikimą, analizuoja Mokyklos lėšų panaudojimo tikslingumą, teikia siūlymus Mokyklos tarybai ir Mokyklos direktoriui ugdymo proceso organizavimo, ugdymo kokybės gerinimo, saugumo, maitinimo užtikrinimo klausimais.
Tėvų komiteto sudėtis:        
Irma Bertauskienė – grupės „Bangelės“ tėvų atstovė;
Jelena Donėlė – grupės „Drebulėlės“ tėvų atstovė;
Sandra Lazdauskė – grupės „Kriauklytės“ tėvų atstovė;
Dileta Lisauskienė – grupės „Perliukai“ tėvų atstovė;
Rūta Venckutė-Lenkšienė Rūta – grupės „Eglaitės“ tėvų atstovė.
 
Mokytojų taryba
 
Tai nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi Mokykloje dirbantys pedagogai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Tarybai vadovauja Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė.
 
Vaiko gerovės komisija
 
 
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija 
 
 
Mokyklos pedagogų metodinė veikla 
 
Mokyklos metodinei veiklai organizuoti sudaromos metodinės grupės ir metodinė taryba.
Metodinės grupės sudaromos pagal veiklos sritis. Posėdžių metu grupių nariai aptaria naujus dokumentus, metodikos naujoves, pedagogų sukauptą patyrimą, nagrinėja ugdymo sėkmingumą, pedagogines problemas, dalijasi gerąja patirtimi, keičiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis grupėmis, teikia siūlymus Mokytojų tarybai dėl ugdymo turinio formavimo, ugdymo organizavimo gerinimo ir kt. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir meninio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rūta Korsakienė, sekretorė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Asta Viskontienė. Pagalbos vaikui specialistų metodinės grupės pirmininkė – logopedė Erika Ambrozienė, sekretorė – specialioji pedagogė Snieguolė Bogužienė.
Metodinė taryba dalyvauja ir teikia siūlymus, planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir inovacijų diegimą, koordinuoja Mokykloje veikiančių Metodinių grupių veiklą, aptaria Mokyklos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, inicijuoja pedagogų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, vertina pedagogų metodinius darbus, jų praktinę veiklą ir kt. 
Metodinės tarybos sudėtis:
Reda Pėkienė – direktoriaus pavaduotoja  ugdymui, tarybos pirmininkė;
Rūta Korsakienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Dalija Budgenaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Rita Nenartėnienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Erika Ambrozienė – logopedė.
(daugiau apie Mokyklos pedagogų metodinę veiklą https://www.palangoszilvinas.lt/pedagogu-darbo-patirties-sklaida/)
 
Darbo taryba 
 
Nepriklausomas kolegialus Palangos lopšelio–darželio „Žilvinas“ darbuotojų atstovaujamasis organas.
Darbo tarybos sudėtis:
Jadvyga Anužienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, tarybos pirmininkė,
Rita Nenartėnienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, tarybos sekretorė,
Rima Bernotienė – auklėtojo padėjėja, tarybos narė.
 
Švietimo darbuotojų profesinė sąjunga 
Savarankiška, nepartinė organizacija, laisvo apsisprendimo pagrindu vienijanti pedagogus ir kitus įstaigoje dirbančius asmenis, gina savo narių profesines, ekonomines bei socialines teises ir teisėtus interesus, atstovauja ir teikia pasiūlymus miesto savivaldybei, sudaro kolektyvinę darbo sutartį, kontroliuoja, kaip darbdavys laikosi sutarčių, padeda spręsti darbo ginčus ir kt. Profesinės sąjungos komiteto pirmininkė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja Irena Sarapinienė. 
Skip to content