Menu Close

Vaiko gerovės komisijos veikla

Komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
 
Komisijos darbas organizuojamas vadovaujantis „Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašu“, patvirtintu direktoriaus 2022 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. V1-211 1.2 punktu.
 
Vaiko gerovės komisijos sudėtis (patvirtinta Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktoriaus 2022 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. V1-211 1.1 punktu):
Reda Pėkienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė, atsakinga už krizių valdymą įstaigoje (kontaktai: reda.pekiene@gmail.com, tel. 0 460 30 578);
Dalija Budgenaitė – logopedė, judesio korekcijos mokytoja, pirmininko pavaduotoja, atsakinga už įtraukųjį ugdymą;
Snieguolė Bogužienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, atsakinga už pozityvaus mikroklimato kūrimą įstaigoje;
Modesta Abaravičiutė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, atsakinga už socialinį ir emocinį ugdymą;
Rita Nenartėnienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, atsakinga už smurto ir patyčių prevenciją;
Jadvyga Anužienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja,  atsakinga už įvairių prevencinių programų įgyvendinimą;
Žydrūnė Verygienė – specialioji pedagogė, atsakinga už įtraukųjį ugdymą.
Komisijos sekretorė – logopedė Erika Ambrozienė.
 
Vaiko gerovės komisijos veiklos sritys
   Specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo tvarka  
Skip to content