Komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
          Komisijos darbas organizuojamas vadovaujantis „Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašu“, patvirtintu direktoriaus 2020 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V1-191 1 punktu.
 
          Vaiko gerovės komisijos sudėtis (patvirtinta Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktoriaus 2020 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. V1-190):
Reda Pėkienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė, atsakinga už krizių valdymą įstaigoje (kontaktai: reda.pekiene@gmail.com, tel. (8 460) 30 578);
Dalija Budgenaitė – logopedė, judesio korekcijos mokytoja, pirmininko pavaduotoja, atsakinga už įtraukųjį ugdymą;
Rūta Korsakienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, atsakinga už socialinį ir emocinį ugdymą, pozityvaus mikroklimato kūrimą įstaigoje;
Modesta Abaravičiutė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, atsakinga už socialinį ir emocinį ugdymą, pozityvaus mikroklimato kūrimą įstaigoje;
Rita Nenartėnienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, atsakinga už smurto ir patyčių prevenciją, įvairių prevencinių programų įgyvendinimą;
Jadvyga Anužienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja,  atsakinga už smurto ir patyčių prevenciją, įvairių prevencinių programų įgyvendinimą;
Laimutė Butlerienė – specialioji pedagogė, logopedė, atsakinga už įtraukųjį ugdymą;
Komisijos sekretorė – logopedė Erika Ambrozienė.