2021 m. lapkričio-gruodžio mėn. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vidaus audito koordinavimo grupė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Pėkienė, logopedė, judesio korekcijos mokytoja D. Budgenaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos M. Abaravičiutė ir I. Varaškienė) atliko „platųjį“ Mokyklos auditą. Įvertinus atskiras Mokyklos veiklos sritis, gauti rezultatai:
Mokyklos kultūra – 3,5
Vaiko ugdymas ir ugdymasis – 3,7
Vaiko ugdymo(si) pasiekimai – 3,7
Parama ir pagalba vaikui, šeimai – 3,8
Mokyklos valdymas – 3,7

2021 m. kovo-balandžio mėn. Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ vykdytas „giluminis“ auditas, kurio tikslas – įvertinti Mokyklos veiklos rodiklį „2.2. Ugdymo(si) turinio ir procedūrų planavimas“. Vidaus audito koordinavimo grupė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Modesta Abaravičiutė, Aurelija Viskontaitė ir Ina Varaškienė), organizuodama anketinę Mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų apklausą, analizuodama grupių savaitės ugdomosios veiklos planus, stengėsi išsiaiškinti pagrindinius ugdymosi turinio ir kasdienės veiklos planavimo aspektus bei įvertinti planavimo procedūrų kokybę. Išanalizavus gautus rezultatus, nutarta pasirinktą veiklos rodiklį vertinti 3 lygiui, tai yra, gerai, tačiau kai kurias kompetencijas vertėtų pastiprinti: ugdymo individualizavimą ir diferencijavimą, ugdymo proceso ir rezultatų apmąstymus, refleksiją, sąveiką su tėvais. Siūloma, planavimo kompetencijas tobulinti metodinėje ikimokyklinio, priešmokyklinio ir meninio ugdymo mokytojų metodinėje grupėje, dalinantis tarpusavyje savo gerąja darbo patirtimi, diskutuojant, analizuojant atskirus planavimo atvejus.

2020 m. lapkričio mėnesį Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ buvo atliktas „platusis“ auditas. Tikslas – atrasti Mokyklos veiklos sėkmes, trukdžius ir nustatyti tobulintinas sritis. Gauti tokie rezultatai:
1. Mokyklos kultūra – 3,5.
2. Vaiko ugdymas ir ugdymasis – 3,7.
3. Vaiko ugdymo(si) pasiekimai – 3,7.
4. Parama ir pagalba vaikui, šeimai – 3,8.
5. Mokyklos valdymas – 3,8.
         
2020 m. vasario-kovo mėn.  buvo vykdomas „giluminis“ auditas. Siekta išsiaiškinti, ar mokytojai, pagalbos vaikui specialistai gerai suvokia, ko ir kodėl siekia ugdydami vaikus, į ką atsižvelgia parinkdami ugdymo metodus, būdus ir formas, kokia yra vaikų veiklos įvairovė. Ugdomosios veiklos kokybė vertinta dviem požiūriais: tėvų ir įstaigos pedagogų. Vidaus audito koordinavimo grupės parengtus klausimynus užpildė 49 tėvai ir 23 pedagogai.
          Atlikto audito rezultatai atskleidė: dauguma Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ pedagogų ir tėvų supranta, kad ikimokyklinis amžius – labai reikšmingas vaiko gyvenimo periodas, todėl ugdymo kokybei skiria ypatingą dėmesį. Tyrimo dalyviai kokybišką ugdymą labiausiai akcentuoja siedami jį su psichologiškai gera vaiko savijauta įstaigoje, vaiko saugumu ir priežiūra, vaiko pažinimu, jo poreikių, galimybių, gebėjimų išsiaiškinimu, naujų patirčių įgijimu plėtojant patyriminį ugdymą (eksperimentavimas, tyrinėjimas, ugdymas(is) įvairioje aplinkoje – kieme, gamtoje, mieste). Pedagogai tikslingai domisi vaikų poreikiais, įvairiais būdais renka informaciją apie juos, ją panaudoja planuodami ugdomąją veiklą. Jie suvokia ugdymo procesą kaip visumą, dažniausiai supranta, ko ir kodėl siekia, ugdydami vaikus, tačiau ne visada geba pagrįsti savo siekius. Ugdomosios veiklos organizuojamos sistemingai. Pedagogai ugdymo metodus, būdus ir formas parenka atsižvelgiant į ugdymo tikslus ir uždavinius, vaikų amžių, tačiau dažniausiai vyrauja tradiciniai metodai (stebėjimai, pokalbiai, demonstravimas, didaktiniai žaidimai) ir formos (ryto ratas, žaidimai, individuali veikla). Stengiamasi užtikrinti vaikų veiklos įvairovę. Tėvai ypač palankiai vertina pedagogų praktikuojamą vaikų ugdymą per žaidimus bei patyriminę veiklą.

¬ grįžti į „Veiklos sritys“