Vadovaujantis Palangos miesto tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T2-6 patvirtinto „Palangos neformaliojo švietimo mokyklų veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo“ 3 priedu, 2019 m. lapkričio mėnesį Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ buvo atliktas „platusis“ auditas. Tikslas – atrasti Mokyklos veiklos sėkmes, trukdžius ir nustatyti tobulintinas sritis. Direktorės R. Jurgutienės sudaryta vidaus audito koordinavimo grupė (grupės pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė, nariai - logopedė Dalija Budgenaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos Lina Miežetienė ir Rūta Korsakienė) atliko audito vykdymo darbus. Remiantis individualia patirtimi bei nuomone atskiras veiklos sritis pagal keturių lygių skalę (4 – labai gerai, 3 – gerai, 2 – patenkinamai, 1 – nepatenkinamai) vertino lopšelio-darželio vadovai ir mokytojai. Gauti tokie rezultatai:
1. Mokyklos kultūra – 3,48.
2. Vaiko ugdymas ir ugdymasis – 3,62.
3. Vaiko ugdymo(si) pasiekimai – 3,71.
4. Parama ir pagalba vaikui, šeimai – 3,78.
5. Mokyklos valdymas – 3,78.
          „Giluminiam“ auditui atlikti pasirinktas veiklos rodiklio „Vaiko ugdymas ir ugdymasis" pagalbinis rodiklis „Ugdomosios veiklos tikslingumas, veiksmingumas, kūrybiškumas, sistemingumas". 
 
        2019 metais balandžio mėn. lopšelyje-darželyje „Žilvinas" vidaus audito koordinavimo grupė (grupės pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė, nariai – judesio korekcijos mokytoja, logopedė Dalija Budgenaitė, auklėtojos Irena Sarapinienė ir Jadvyga Anužienė) atliko rodiklio „Mokyklos mikroklimato“ „giluminį" auditą.