2018 metais kovo-balandžio mėn. lopšelyje-darželyje „Žilvinas" vidaus audito koordinavimo grupė (grupės pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė, nariai – judesio korekcijos mokytoja, logopedė Dalija Budgenaitė, auklėtojos Irena Sarapinienė ir Modesta Abaravičiutė) atliko rodiklio „Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą mokykloje“ „giluminį" auditą.
 
          Vadovaujantis „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika“ (patvirtinta LR ŠMM 2005 metų liepos 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1557), 2017 m. lapkričio mėnesį Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ buvo atliktas „platusis“ auditas. Tikslas: įsivertinti Mokyklos veiklos kokybę, išsiaiškinti tobulintinas sritis.  Direktorės R. Jurgutienės sudaryta vidaus audito koordinavimo grupė (grupės pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė, nariai – judesio korekcijos mokytoja, logopedė Dalija Budgenaitė, auklėtojos Birutė Šeputienė, Irena Sarapinienė ir Modesta Abaravičiutė) atliko audito vykdymo darbus. Remiantis individualia patirtimi bei nuomone atskiras veiklos sritis pagal keturių lygių skalę vertino lopšelio-darželio vadovai ir pedagogai. Gauti tokie rezultatai:
1. Mokyklos kultūra – 3,45
2. Vaiko ugdymas ir ugdymasis – 3,34.
3. Vaiko ugdymo(si) pasiekimai – 3,25
4. Parama ir pagalba vaikui, šeimai – 3,59.
5. Mokyklos valdymas – 3,57.