Menu Close

Veiklos vertinimas

2022 m. lapkričio-gruodžio mėn. atlikus Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ veiklos „platųjį“ auditą paaiškėjo: Mokyklos stipriausios veiklos sritys – tai „Vaiko ugdymas ir ugdymas(is)“ bei „Mokyklos valdymas“  (vidurkis 3,8), tobulintina – „Mokyklos kultūra“ (vidurkis 3,5).
 

2022 m. kovo-balandžio mėn. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vidaus audito koordinavimo grupė atliko „giluminį“ auditą. Grupė, siekdama kuo išsamiau ir objektyviau išanalizuoti veiklos srities „Parama ir pagalba vaikui, šeimai“ rodiklį „Pagalba specialiųjų poreikių vaikams“, vertinimui pasirinko šiuos šaltinius: ugdymo programas, planus, vaiko gerovės komisijos dokumentus, pagalbos vaikui specialistų veiklos dokumentaciją, Palangos švietimo pagalbos tarnybos dokumentus. Grupės nariai, pasiskirstę funkcijomis, atliko pasirinktų dokumentų analizę, vykdė anketinę apklausą, organizavo diskusiją ikimokyklinio, priešmokyklinio ir meninio ugdymo mokytojų metodinės grupės posėdžio metu. Buvo siekiama išanalizuoti pasirinktą rodiklį dviem aspektais:

  • kaip ir kokia apimtimi tenkinami specialiųjų poreikių turinčio vaiko poreikiai;
  • kokie pagalbos teikimo ypatumai vyrauja įstaigoje.

Paliestas bendravimo ir bendradarbiavimo su specialistais, mokytojais, vaiko tėvais, kitomis įstaigomis aspektas.

Išanalizavus surinktą medžiagą, įvertinus apklausos rezultatus, išaiškėjo, kad Mokykloje visiems vaikams yra sudarytos lygios galimybės ugdytis ir tobulėti, vyrauja pozityvus vaikų, darbuotojų, tėvų požiūris SUP vaikų atžvilgiu, stengiamasi pritaikyti ugdymosi programas, planus, aplinką jų galimybėms ir poreikiams. Vaiko gerovės komisija pakankamai veiksmingai koordinuoja specialųjį ugdymą, kiek įmanoma, stengiasi lanksčiai spręsti problemas. Siūlyta tobulinti komandinį mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų bendravimą ir bendradarbiavimą siekiant sėkmingos SUP vaiko įtraukties, daugiau dėmesio skirti pedagogų savišvietai, kvalifikacijos tobulinimui specialiojo ugdymo srityje, gerosios patirties sklaidai.              

 
2021 m. lapkričio-gruodžio mėn. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vidaus audito koordinavimo grupė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Pėkienė, logopedė, judesio korekcijos mokytoja D. Budgenaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos M. Abaravičiutė ir I. Varaškienė) atliko „platųjį“ Mokyklos auditą. Įvertinus atskiras Mokyklos veiklos sritis, gauti rezultatai:
Mokyklos kultūra – 3,5
Vaiko ugdymas ir ugdymasis – 3,7
Vaiko ugdymo(si) pasiekimai – 3,7
Parama ir pagalba vaikui, šeimai – 3,8
Mokyklos valdymas – 3,7
Skip to content