Vadovaujantis Palangos miesto tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T2-6 patvirtinto „Palangos neformaliojo švietimo mokyklų veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo“ 3 priedu, 2018 m. lapkričio mėnesį Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ buvo atliktas „platusis“ auditas. Tikslas – atrasti Mokyklos veiklos sėkmes, trukdžius ir nustatyti tobulintinas sritis. Direktorės R. Jurgutienės sudaryta vidaus audito koordinavimo grupė (grupės pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė, nariai – judesio korekcijos mokytoja, logopedė Dalija Budgenaitė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rita Nenartėnienė, auklėtojos Ina Varaškienė ir Irena Sarapinienė) atliko audito vykdymo darbus. Remiantis individualia patirtimi bei nuomone atskiras veiklos sritis pagal keturių lygių skalę (4 – labai gerai, 3 – gerai, 2 – patenkinamai, 1 – nepatenkinamai) vertino lopšelio-darželio vadovai ir pedagogai. Gauti tokie rezultatai:
1. Mokyklos kultūra – 3,33.
2. Vaiko ugdymas ir ugdymasis – 3,40.
3. Vaiko ugdymo(si) pasiekimai – 3,39.
4. Parama ir pagalba vaikui, šeimai – 3,57.
5. Mokyklos valdymas – 3,49.
          „Giluminiam“ auditui atlikti pasirinktas veiklos rodiklis – 1.1.2. Mokyklos mikroklimatas.
 

         2019 metais balandžio mėn. lopšelyje-darželyje „Žilvinas" vidaus audito koordinavimo grupė (grupės pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė, nariai – judesio korekcijos mokytoja, logopedė Dalija Budgenaitė, auklėtojos Irena Sarapinienė ir Jadvyga Anužienė) atliko rodiklio „Mokyklos mikroklimato“ „giluminį" auditą.