admin

Dėkojame Palangos „Lions moterų klubui“ ir UAB „Mondelez Baltic“ už saldžias kalėdines dovanėles Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikučiams.
Sveikatos Jums ir neblėstančios energijos dalintis gerumu.
Palangos „Lions moterų klubo“ atstovės Judita Sabaliauskienė ir Raimonda Mitkuvienė bei Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktorė Rasa Jurgutienė
 
        Vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. A1-1716 „Dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą mažinančių priemonių Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ nustatymo“ 1 punktu,  nustatomas Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ ugdymo proceso įgyvendinimas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu ikimokyklinio ugdymo grupėje „Drebulėlės“ nuo 2020 m. lapkričio 27 d. iki 2020 m. gruodžio 6 d. imtinai ir ikimokyklinio ugdymo grupėje „Berželiai“ nuo 2020 m. lapkričio 27 d. iki 2020 m. gruodžio 3 d. imtinai.

         Informuojame vaikų, kuriems teikiama specialiojo pedagogo, logopedo, judesio korekcijos mokytojo pagalba, tėvelius (globėjus), kad karantino metu švietimo pagalba nenutrūksta. Pagalbos vaikui specialistai dirba su Jūsų vaikais individualiai pagal Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktoriaus patvirtintą savaitės darbo grafiką specialistų kabinetuose arba vaiko grupėje. Su jų darbo grafikais galite susipažinti šiuose puslapiuose:

         logopedų - https://www.palangoszilvinas.lt/logopedas/
         specialiųjų pedagogų - https://www.palangoszilvinas.lt/specialusis-pedagogas/
         judesio korekcijos mokytojo - https://www.palangoszilvinas.lt/judesio-korekcijos-mokytojas/
         
         Dėl konsultacijų, išsamesnės informacijos apie Jūsų vaikui teikiamą pagalbą prašome skambinti telefonu (8 460) 30 578.
         

Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ eksponuojama grupių „Eglaitės“, „Kriauklytės“, „Berželiai“, „Ąžuoliukai“, „Bangelės“, „Žuvytės“ ir  „Uosiukai“ vaikų kūrybinių darbelių paroda.

                                                                                                                                                                              

 
Nuo lapkričio 9 d. iki lapkričio 29 d. Palangos ugdymo įstaigos dirbs kitaip
 
          Šalyje įsigaliojus karantinui, nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki lapkričio 29 d. Palangos švietimo bei ugdymo įstaigos dirbs kitaip.
          Ikimokyklinukai, priešmokyklinukai, pradinukai bei pagal socialinių įgūdžių ugdymo programas besimokantys specialiųjų (lavinamųjų) klasių mokiniai mokysis įstaigose. Pradinių klasių mokiniai ne tik pertraukų, bet ir pamokų metu turės dėvėti veido kaukes ar kitas veido apsaugos priemones. Ugdymo įstaigose privalės būti užtikrinti valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas (toliau –saugumo reikalavimai). Svarbu: jei įstaigoje būtų patvirtintas COVID-19 atvejis ir kiltų koronaviruso išplitimo pavojus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gali būti koreguojamas įstaigos darbas – ribojama visa ar dalis švietimo įstaigos veiklos, veikla sustabdoma ir (ar) mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu arba stabdomas.
          Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu bendrojo ugdymo mokyklų 5-12 klasių mokiniai bus mokomi nuotoliniu būdu.
          Neformalusis ugdymas bus vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas, išskyrus keletą atvejų. Įstaigose, kuriose mokiniai mokosi kasdieniu būdu, pradinukams galima būrelių ir prailgintos dienos grupės veikla. Taip pat įstaigose galimi individualūs užsiėmimai, veiklos atvirose erdvėse (lauke). Galimi ir ne didesnės kaip 5 mokinių grupės užsiėmimai, jei mokytojas dirba tik toje įstaigoje ir tik su viena mokinių grupe. Tokių užsiėmimų metu privalu užtikrinti 10 kv. metrų plotą vienam besimokančiajam. Visais atvejais privalu užtikrinti saugumo reikalavimus.
          Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programos bus vykdomos nuotoliniu būdu arba stabdomos, išskyrus kai mokymas vykdomas užtikrinant saugumo reikalavimus ne didesnėms kaip 5 žmonių grupėms bei patalpose, kuriose vykdomas mokymas, užtikrinamas 10 kv. metrų plotas vienam besimokančiajam.
          Švietimo pagalba (logopedo, psichologo ir kitų specialistų) įstaigoje gali būti teikiama tokiu pat būdu, kokiu yra vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų. Jeigu proceso neįmanoma organizuoti užtikrinant būtinąsias sąlygas, pagalba teikiama nuotoliniu būdu arba stabdoma.
          Nemokamas maitinimas. Nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki karantino pabaigos nuotoliniu būdu besimokantiems mokiniams nemokamas maitinimas organizuojamas išduodant suformuotus sausus maisto davinius pagal nustatytas nemokamo maitinimo dienos normas ir kainas savaitei. Kontaktiniu būdu besimokantys mokinai maitinami ugdymo įstaigose.
          Mokyklos patalpose negali būti vykdomi renginiai, konferencijos, seminarų, stovyklų, švenčių, bendruomenės šventės, mokymai, sporto renginiai, veiklos uždarose erdvėse, kuriose galimas gyventojų susibūrimas.
          Svarbi informacija tėvams, kurių vaikai lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigas, nes karantino laikotarpiu tėvai gali nevesti vaikų į darželį ir už praleistas dienas mokestis nebus skaičiuojamas.
          Jeigu švietimo įstaigoje dėl koronaviruso plitimo grėsmės Administracijos direktoriaus įsakymu būtų paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir dėl to prireiktų prižiūrėti vaiką iki ketvirtos klasės imtinai arba pagal bendrojo ugdymo programą besimokantį vaiką su negalia arba turintį specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų, tuomet tėvai, globėjai, budintys globotojai ar dirbantys seneliai už vaiko priežiūrą galėtų gauti nedarbingumą ir ligos išmoką. Apie grupės, klasės ar visos įstaigos veiklos ribojimus tėvus informuotų švietimo įstaigų vadovai.
          Palangos sporto centre nuo lapkričio 9 d. iki lapkričio 29 d. užsiėmimai bus vykdomi nuotoliniu būdu, išskyrus individualius užsiėmimus, taip pat – užsiėmimus, organizuojamus atvirose erdvėse. Uždarose erdvėse užsiėmimai galimi, jei užtikrinamas 10 kv metrų plotas vienam besimokančiajam, mokytojas dirba tik su viena, ne didesne kaip 5 mokinių grupe ir tik vienoje įstaigoje. Visais atvejais privalu užtikrint visus saugumo reikalavimus.
          Meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo etapo grupių užsiėmimai, išskyrus sporto renginius, galimi, jei užtikrinami saugumo reikalavimai.
          Aukšto meistriškumo sportininkams (dalyvaujantiems Lietuvos sporto šakų federacijų organizuojamose renginiuose – šalies čempionatuose, taurės varžybose, pirmenybėse ir kt.) gali būti organizuojamos sporto pratybos, individualūs (vienam lankytojui) fizinio aktyvumo užsiėmimai, teikiami fizinio aktyvumo ar sporto specialisto, instruktoriaus ar fizinio aktyvumo ar sporto specialisto paslaugų teikėjo, užtikrinant saugumo reikalavimus.
          Draudžiama organizuoti komercinius ir nekomercinius kultūros, pramogų, sporto renginius, šventes, muges, festivalius ar kitą tam tikrą laiką trunkančius žmonių susibūrimus viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku, išskyrus aukšto meistriškumo sportininkų sporto pratybas.
          Aukšto meistriškumo sporto varžybos galės būti vykdomos tik be žiūrovų ir užtikrinant saugumo reikalavimus.
          Nuo lapkričio 9 d. iki karantino pabaigos Palangos miesto teritorijoje sporto ir fizinio aktyvumo veiklą vykdančios viešosios, privačios įstaigos, sporto klubai, asociacijos neformaliojo ugdymo programų ir sportininkų rengimo užsiėmimus privalo vykdyti nuotoliniu būdu, išskyrus sportininkų treniruotes, kurie dalyvauja šalies sporto federacijų organizuojamose renginiuose (šalies čempionatai, taurės varžybos, pirmenybės ir kt.), užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.
 
Gerb. tėveliai,
 
           Informuojame, kad nuo 2020 m. lapkričio 5 d. vaikus atlydintys tėveliai (globėjai) į įstaigą neįleidžiami.
            Keičiasi vaikų priėmimas į grupes:
            – ryte, atvykus prie grupės korpuso, tėveliai (globėjai) susiskambina su grupės darbuotoju. Atidarius duris, vaikui pamatuojama temperatūra ir jis palydimas į grupę;
            – vakare, atvykus tėveliams (globėjams), vaikas išleidžiamas į namus iš lauko žaidimų aikštelės, o esant blogam orui, susiskambinus su grupės darbuotoju, vaikas aprengiamas ir palydimas iki korpuso durų.
            Gerbdami darbuotojų laiką ir darbą, prašome vaikus atvesti nuo 7.30 iki 8.30 val.
            Tikimės glaudaus ir supratingo bendradarbiavimo siekiant visiems būti sveikiems.
 
            Iškilus nesklandumams, skambinti telefonais:
(8 460) 43 410,
(8 618) 75 686,
(8 460) 54 235,
(8 460) 30 646.
 
„Aš – Moliūgas, aš – geltonas,
Pūpsau čia kaip tikras ponas.
 
Visapusiškai – naudingas,
Ypač! – lapkritį madingas“.

   I                                                I      

          Mokytis apie gamtą iš pačios gamtos daug įdomiau ir naudingiau nei iš paveikslėlių ar kitos medžiagos. Tokia informacija, kurią vaikai gali sužinoti aktyviai veikdami, labiau suprantama ir įsisavinama. Tad siekdami paskatinti mažuosius patyrinėti gyvąją gamtą iš labai arti, 2020 m. spalio 27-28 d. Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ grupių „Bangelės“ ir „Berželiai“ vaikams buvo suorganizuotos edukacinės išvykos į „Dinozaurų parką“ (Radailiai, Klaipėdos r. sav.). Ten jie dalyvavo pažintinėse programose „Gyvosios gamtos beieškant“. Edukatorei padedant, vaikai aktyviai tyrinėjo parke gyvenančius gyvūnus, vabzdžius, augančius augalus. Susipažino su skrajūnais paukštukais, jų namelių įvairove, pamatė, kur gyvena voverytės, šikšnosparniai. Ieškodami skruzdėlyno sužinojo, kad kai kurie gyvūnai, vabalai yra saugomi Raudonojoje knygoje. Stebėjo, kaip gyvūnai prisitaiko prie klimato kaitos. Domėjosi prieš 65 milijonus metų išnykusių dinozaurų gyvenimu. Pasirodo, kad iš pažiūros gąsdinantys gyvūnai yra visai nebaisūs, o kaip tik – reikalingi ir atlieka tam tikrą svarbų vaidmenį. O kiek džiaugsmo sukėlė parke gyvenančios alpakos! Vaikai jas maitino, gėrėjosi jų išvaizda. Aplankė triušiukų miestelį, aiškinosi, kuo jie maitinasi, kaip juos laikyti, glostyti ir ko negalima daryti.