admin

Informacija tėveliams
dėl vaikų priėmimo į Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ grupes karantino metu
 
      1. Vaikai į įstaigą atvedami sveiki. Vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 ̊Ċ ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas, bėrimas ir pan.) į įstaigą nepriimami.
     2. Vaikai į įstaigą atvedami per pagrindinius vartelius, kiti varteliai karantino laikotarpiu užrakinti. Į grupę vaikai atvedami per korpusų įėjimus.
     3. Atvykus į įstaigą, vaikams matuojama temperatūra, vertinama jų sveikatos būklė. Vaikų priėmimas į grupes ir jų sveikatos patikrinimas vyksta nuo 7.30 iki 8.30 val., vėliau korpusų durys užrakinamos. Prašome nevėluoti. Pavėlavus, skambinti telefonais (8 460) 43 410, (8 460) 54235.
     4. Tėveliai įstaigos teritorijoje ir patalpose privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir laikytis asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.). Įeidami į patalpas privalote dezinfekuoti rankas (dozatoriai su dezinfekciniu skysčiu prie įėjimo durų).
     5. Paaiškinti vaikams, kad neštis žaislų ar kitų priemonių iš namų į lopšelį-darželį šiuo laikotarpiu negalima.
     6. Vaikui sunegalavus įstaigoje, nedelsiant informuosime Jus ir lauksime  kuo skubiau atvykstančių.
     7. Kiekvieną dieną įstaigoje organizuojama vaikų ugdomoji veikla ir maitinimas. Įstaigos nelankantiems vaikams vieną kartą per savaitę bus siunčiamos teminės užduotys, kurias atliks kartu su tėvais.
     8. Visos grupės veikia nuo 7.30 val. iki 18.00 val. Pailginto buvimo grupė karantino laikotarpiu neveiks.  
 
LAUKIAME JŪSŲ SUGRĮŽTANT!!!
Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“
administracija
 
        Nuo 2020 m. balandžio 27 d. iki 2020 m. karantino pabaigos laikinoji vaikų priežiūros paslauga vykdoma Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ arba Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ patalpose nuo 7.30 val. iki 18.00 val.
          Laikinoji vaikų priežiūros paslauga teikiama, kai yra tėvų, įtėvių, globėjų ar rūpintojų kreipimasis ir yra pateikta darbdavio pažyma dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje ir kai vaikų priežiūros neįmanoma užtikrinti namuose, t. y. į darbą privalo eiti ir būtinąsias funkcijas (darbo) atlikti abu tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai ir nėra galimybės vaiko palikti namuose, pasitelkiant kitų asmenų pagalbą.
          Dėl vaikų priežiūros paslaugos tėvai turi kreiptis į Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėją Laimą Valužienę el. paštu svietimas@palanga.lt siųsdami nustatytos formos prašymą (pridedama).
          Prašymas dėl laikinosios vaikų priežiūros nagrinėjamas ne ilgiau kaip 2 darbo dienas.
          Apie priimtą sprendimą Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius raštu informuoja laikinąją vaikų priežiūros paslaugą teikiančios švietimo įstaigos administraciją ir el. paštu tėvus.
 
Palangos miesto savivaldybės administracijos informacija
 
Gerbiami tėveliai, pedagogai, darbuotojai ir visi rėmėjai,
 
          Dėkojame už paramą lopšeliui-darželiui „Žilvinas“, kurią suteikėte praėjusiais metais pervesdami iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos. Jūsų paramos dėka gerėja vaikų ugdymosi sąlygos, kuriama patraukli ir saugi ugdymosi aplinka.
          Šiais metais planuojame įsigyti naujų lauko žaidimų įrenginių, todėl prašome ir šiemet padovanoti pajamų mokesčio dalį (1,2 proc.) mūsų įstaigai.
          Tai padaryti galite užpildę prašymą elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) iki 2020 m. liepos 1 d. Mūsų įstaigos rekvizitai: paramos gavėjas – Palangos lopšelis-darželis „Žilvinas“, įmonės kodas 190274183.
 
          Papildoma informacija
          Dėl COVID-19, VMI paslaugos teikiamos tik nuotoliniu būdu. Konsultacijos telefonu 1882 arba +370 5 260 5060.
          Papildomos konsultacijos pagal VMI aptarnavimo teritorijas teikiamos žemiau nurodytais telefonais pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.45 val.
          Klaipėdos AVMI            8 46 474 419
                                                 8 46 474 402
                                                 8 44 641 369
                                                 8 44 440 253
 
Gerbiami tėveliai,
 
          Dėl ekstremalios situacijos valstybėje Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas” administracija tėvus (globėjus) aptarnauja nuotoliniu būdu. Pageidaujančius pateikti prašymus dėl vaikų priėmimo į įstaigą 2020 metais prašome užpildyti nustatytos formos prašymą. Prašymo formą rasite čia 
          Užpildytą prašymą ir vaiko gimimo išrašą nuskenuoti/nufotografuoti ir atsiųsti elektroniniu paštu
darzelis@palangoszilvinas.lt. Gauti dokumentai bus užregistruojami, tėvai (globėjai) elektronine žinute informuojami, kad siųstas dokumentas yra gautas ir užregistruotas (su nurodytu dokumento registracijos numeriu).
          Išsamesnė informacija teikiama telefonais (8 460) 43 410, 8 618 75 686 (direktorius).
          Nuo 2020 m. kovo 31 d. iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto karantino režimo laikotarpio pabaigos ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.
          Administracija ir nepedagoginis personalas dirba įprastu darbo režimu.
          Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, mokytojo padėjėjai dirba nuotoliniu būdu, rengia mokymo medžiagą ir užduotis bei vykdo ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą nuotoliniu būdu.
          Įstaigoje neorganizuojami posėdžiai, susirinkimai, konferencijos, pasitarimai.
          Interesantų aptarnavimas karantino laikotarpiu vykdomas nuotoliniu būdu, naudojant aktyvias komunikacijos priemones. Susisiekti su įstaigos administracija galima elektroniniu paštu darzelis@palangoszilvinas.lt ir kontaktiniais telefonais:
                  (8 460) 43 410, 8 618 75686 – direktorė Rasa Jurgutienė,
                  (8 460) 54 235 – raštinės administratorė Rasa Lelienė,
                  (8 460) 30 578, 8 620 56588 – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė,
                  (8 460) 30 546, 8 699 57920 – direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Loreta Dačkienė,
                  (8 460) 30 568 – vyriausioji buhalterė Irena Semėnienė.

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. A1-428 „Dėl Palangos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų pasitelkimo atliekant karantino laikotarpiu būtinas užduotis“

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. A1-407 „Dėl direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A1-312 2 ir 3 punktų pakeitimo“

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. A1-346 „Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. A1-322 „Dėl Palangos miesto savivaldybės įmonių ir įstaigų veiklos organizavimo karantino laikotarpiu“

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. A1-321 „Dėl pavedimo Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigoms“

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. A1-316 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių Palangos miesto savivaldybėje“

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. A1-313 „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. A1-312 „Dėl pavedimo Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigoms“

2020 m. kovo 11 d. Lietuva šventė Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį.
Šiai šventei paminėti visi Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vaikai buvo pakviesti įvairiomis dailės technikomis kurti tautines juostas.
Kviečiame pasigrožėti vaikų darbeliais.
Grupės „Perliukai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Perliukai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Perliukai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Perliukai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Perliukai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Perliukai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Perliukai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Perliukai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Perliukai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Uosiukai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Uosiukai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Kriauklytės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Kriauklytės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Kriauklytės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Bangelės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Bangelės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Bangelės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Bangelės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Ąžuoliukai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Ąžuoliukai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Ąžuoliukai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Žuvytės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Žuvytės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Žuvytės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Žuvytės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Drebulėlės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Drebulėlės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Drebulėlės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Eglaitės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Eglaitės“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Gintarėliai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Gintarėliai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Berželiai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Berželiai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Berželiai“ vaikų kurtos juostos   Grupės „Berželiai“ vaikų kurtos juostos   Paroda „Kuriu juostą Lietuvai“    Paroda „Kuriu juostą Lietuvai“   Paroda „Kuriu juostą Lietuvai“