Menu Close

Vidaus auditas

        2016 metais lopšelio-darželio ,,Žilvinas" ,,giluminiam" auditui pasirinkti veiklos rodiklio „Mokyklos vidaus ir išorės ryšiai“ pagalbiniai rodikliai: ,,Mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė" ir ,,Bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais".
       
         2015 metais lopšelio-darželio ,,Žilvinas" ,,giluminiam" auditui pasirinktas veiklos rodiklis – Mokyklos įvaizdis.     
         
        Vadovaujantis „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika“ (patvirtinta LR ŠMM 2005 metų liepos 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1557), 2014 m. gruodžio mėnesį Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ buvo atliktas „platusis“ auditas. Tikslas: įsivertinti Mokyklos veiklos kokybę, išsiaiškinti tobulintinas sritis. Vidaus auditą inicijavo lopšelio-darželio direktorė Rasa Jurgutienė. Visi įstaigos pedagogai išklausė ikimokyklinio vidaus audito konsultantės, Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorės Ilonos Milkontės seminarą „Ikimokyklinio ugdymo įstaiga – nuolatinės kaitos sąlygomis“, kuriame susipažino su vidaus audito atlikimo metodika. Direktorės R. Jurgutienės sudaryta vidaus audito koordinavimo grupė atliko audito vykdymo darbus. Remiantis individualia patirtimi bei nuomone atskiras veiklos sritis pagal keturių lygių skalę vertino lopšelio-darželio vadovai ir pedagogai.
          Išanalizavus gautus rezultatus, paaiškėjo, kad geriausiai įvertinta Mokyklos veiklos sritis –  Parama ir pagalba vaikui, šeimai, o silpniausiai – Etosas.
          
Skip to content