TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ 

LR Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas (2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281),  

LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinėse globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2011 m. lapkričio 11 d. Nr. V-964),

LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (2010 m. balandžio 22 d. Nr. V-313),

Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo (2016 m. liepos 22 d. Nr. V-674)

Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Palangos m. savivaldybės tarybos sprendimas 2016 m. rugsėjo 29 d. Nr. T2-233).

Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas (LR ŠMM 2005 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. ISAK-2173, LR ŠMM 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-751 redakcija)

LR ŠMM įsakymas „Dėl vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2007 m. rugsėjo 14 d. Nr. ISAK-1836), 

Įsakymas „Dėl kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2011 m. lapkričio 4 d. Nr. V-2068/A1-467/V-946), 

Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2011 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1795)

Dėl mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2011 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1775)