Specialusis pedagogas teikia pagalbą vaikams, kuriems Švietimo pagalbos tarnyboje (ar pedagoginėje psichologinėje tarnyboje) nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai.

         Funkcijos:

  • vertina vaiko suvokimo, mąstymo, dėmesio, atminties, smulkiosios motorikos ir kt. gebėjimus, analizuoja kylančius ugdymosi sunkumus, priežastis,
  • rengia vertinimo išvadą apie vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia ją Mokyklos vaiko gerovės komisijai, esant būtinybei, nukreipia kompleksiniam gebėjimų vertinimui Palangos Švietimo pagalbos tarnyboje,
  • rengia individualias, pogrupines ar grupines sutrikusių funkcijų lavinimo programas,
  • veda grupinius, pogrupinius ar individualius užsiėmimus priklausomai nuo amžiaus, sutrikimų pobūdžio ir kt.,
  • konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus, bendradarbiauja su kitais pagalbos specialistais, rengia pranešimus, straipsnius ir kt.              

← grįžti atgal