MOKYKLOS TARYBA 
          Tai aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus (globėjus), įstaigos pedagogus, aptarnaujantį personalą, vietos bendruomenę demokratiniam įstaigos valdymui, padedanti spręsti  įstaigai aktualius klausimus, atstovaujanti teisėtiems jos interesams
        Mokyklos taryba
       Birutė Šeputienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, pirmininkė,
       Rūta Korsakienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
       Loreta Dačkienė – direktoriaus pavaduotoja ūkiui,
       Reda Pėkienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
       Vilma Piekutė – auklėtojo padėjėja,
       Virginijus Balsys – tėvų atstovas.
TĖVŲ AKTYVAS

          Tai lopšelio-darželio „Žilvinas“ grupių deleguoti atstovai, kurie aptaria ugdymo turinį ir formas, ugdymo(si) sąlygas, svarsto vaikų saugumo, sveikatos, mitybos klausimus, teikia pasiūlymus administracijai ir savivaldos institucijoms, organizuoja renginius, įgyvendina įvairius projektus ir kt.             
         Tėvų aktyvas:
     Arūnas Zabitis – pirmininkas,
     Kristina Labutė,
     Rolandas Černiauskas,
     Virginijus Balsys,
     Vitalija Lukauskienė,
     Violeta Šeduikytė,
     Dangira Pociutė,
     Ogidijus Stasiulis,
     Mantė Lukošienė,
     Donata Montvydienė. 

MOKYTOJŲ TARYBA 
          Tai nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija, mokytojų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Mokyklos vadovybė, visi Mokykloje dirbantys pedagoginiai darbuotojai, sveikatos priežiūros specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Pirmininkas – Mokyklos direktorius.
 METODIKOS TARYBA 
          Tai nuolat veikianti Mokyklos institucija, telkianti pedagogus metodinės veiklos uždaviniams spręsti. Metodikos taryba organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja pedagogų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją  apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.
         VAIKO GEROVĖS KOMISIJA 
          Organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
          Vaiko gerovės komisija (patvirtinta Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktoriaus 2019 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V1-195) :
     Reda Pėkienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė,
     Dalija Budgenaitė – logopedė, 
     Rūta Korsakienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
     Asta Viskontienė –  ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
     Laimutė Butlerienė – specialioji pedagogė,
     Rita Nenartėnienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
     Jadvyga Anužienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
     Vaida Viščiūnienė – logopedė.
     Komisijos sekretorė – logopedė Erika Ambrozienė.
    ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ PROFESINĖ SĄJUNGA 
          Savarankiška, nepartinė organizacija, laisvo apsisprendimo pagrindu vienijanti pedagogus ir kitus įstaigoje dirbančius asmenis, gina savo narių profesines, ekonomines bei socialines teises ir teisėtus interesus, atstovauja ir teikia pasiūlymus miesto savivaldybei, sudaro kolektyvinę darbo sutartį, kontroliuoja, kaip darbdavys laikosi sutarčių, padeda spręsti darbo ginčus ir kt.
         Profesinės sąjungos komitetas:
     Irena Sarapinienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, komiteto pirmininkė,
     Rūta Korsakienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, komiteto pirmininko pavaduotoja.