MOKYKLOS TARYBA 
          Tai aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus (globėjus), mokytojus, kitus Mokyklos darbuotojus svarbiausiems Mokyklos veiklos uždaviniams spręsti. 
          Mokyklos tarybos sudėtis
       Erika Ambrozienė – logopedė, pirmininkė,
       Dalija Budgenaitė – logopedė, judesio korekcijos mokytoja,
       Virginija Jašinskienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
       Edita Konienė – auklėtojo padėjėja,
       Rima Biriukovienė – auklėtojo padėjėja,
       Edita Dobrovolskytė-Zeringienė – tėvų atstovas.
 
TĖVŲ KOMITETAS
          Tai vaikų tėvų (globėjų) savivaldos insitucija, kuri padeda organizuoti vaikų renginius, išvykas, kurti edukacines aplinkas, inicijuoja paramos Mokyklai teikimą, analizuoja Mokyklos lėšų panaudojimo tikslingumą, teikia siūlymus Mokyklos tarybai ir Mokyklos direktoriui ugdymo proceso organizavimo, ugdymo kokybės gerinimo, saugumo, maitinimo užtikrinimo klausimais.
           Tėvų komiteto sudėtis (patvirtinta Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ direktoriaus 2020 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V1-234): 
          Bučienė Eglė – grupės „Uosiukai“ tėvų atstovė;
          Dobrovolskytė-Zeringienė Edita – grupės „Žuvytės“ tėvų atstovė;
          Donėlė Jelena – grupės „Drebulėlės“ tėvų atstovė;
          Druskinienė Viktorija – grupės „Gintarėliai“ tėvų atstovė;
          Gudaitė Renata – grupės „Berželiai“ tėvų atstovė;
          Lazdauskaitė Sonata – grupės „Kriauklytės“ tėvų atstovė;
          Lisauskienė Dileta – grupės „Perliukai“ tėvų atstovė;
          Lukošienė Mantė – grupės „Ąžuoliukai“ tėvų atstovė;
          Tuminaitė-Tučkė Daiva – grupės „Bangelės“ tėvų atstovė;
          Venckutė-Lenkšienė Rūta – grupės „Eglaitės“ tėvų atstovė.
 

MOKYTOJŲ TARYBA 
          Tai nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Mokyklos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, visi Mokykloje dirbantys pedagogai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Tarybai vadovauja Mokyklos direktorius.
 
 METODINĖ TARYBA 
          Metodinė taryba dalyvauja ir teikia siūlymus, planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir inovacijų diegimą, koordinuoja Mokykloje veikiančių Metodinių grupių veiklą, aptaria Mokyklos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, inicijuoja pedagogų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, vertina pedagogų metodinius darbus, jų praktinę veiklą ir kt. Tarybą sudaro dvejiems metams Metodinių grupių deleguoti nariai. Jai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
      
DARBO TARYBA
          Nepriklausomas kolegialus Palangos lopšelio–darželio „Žilvinas“ darbuotojų atstovaujamasis organas.
          Darbo tarybos sudėtis:
     Jadvyga Anužienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, tarybos pirmininkė,
     Rita Nenartėnienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja, tarybos sekretorė,
     Rima Bernotienė – auklėtojo padėjėja, tarybos narė.

    ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ PROFESINĖ SĄJUNGA 
          Savarankiška, nepartinė organizacija, laisvo apsisprendimo pagrindu vienijanti pedagogus ir kitus įstaigoje dirbančius asmenis, gina savo narių profesines, ekonomines bei socialines teises ir teisėtus interesus, atstovauja ir teikia pasiūlymus miesto savivaldybei, sudaro kolektyvinę darbo sutartį, kontroliuoja, kaip darbdavys laikosi sutarčių, padeda spręsti darbo ginčus ir kt.
         Profesinės sąjungos komitetas:
     Irena Sarapinienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, komiteto pirmininkė,
     Rūta Korsakienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, komiteto pirmininko pavaduotoja.