2017 metais kovo-balandžio mėn. lopšelyje-darželyje „Žilvinas" atliktas veiklos srities „Vaiko ugdymo(si) pasiekimai“ rodiklio „Vaiko raidos ir pasiekimų vertinimas" „giluminis" auditas.
 
          2016 metais lapkričio mėn. lopšelyje-darželyje „Žilvinas" atliktas „platusis“ auditas. Pildydami veiklos rodiklių lenteles, įstaigos pedagogai, administracija pateikė pagalbinių veiklos rodiklių vertinimus pagal keturių lygių skalę: 4 – labai gerai, 3 – gerai, 2 – patenkinamai, 1 – nepatenkinamai. Įvertinus atskiras veiklos sritis, gauti tokie rezultatai:
1. Mokyklos kultūra – 3,27.
2. Vaiko ugdymas ir ugdymasis – 3,25.
3. Vaiko ugdymo(si) pasiekimai – 3,17.
4. Parama ir pagalba vaikui, šeimai – 3,39.
5. Mokyklos valdymas – 3,56.
       
           2016 metais sausio mėn. lopšelyje-darželyje „Žilvinas" atliktas veiklos rodiklio „Mokyklos vidaus ir išorės ryšiai“ pagalbinių rodiklių ,,Mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė" ir ,,Bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais" „giluminis" auditas.
       
           2015 metais lopšelio-darželio ,,Žilvinas" ,,giluminiam" auditui pasirinktas veiklos rodiklis - Mokyklos įvaizdis.     
         
          Vadovaujantis „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika“ (patvirtinta LR ŠMM 2005 metų liepos 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1557), 2014 m. gruodžio mėnesį Palangos lopšelyje-darželyje „Žilvinas“ buvo atliktas „platusis“ auditas. Tikslas: įsivertinti Mokyklos veiklos kokybę, išsiaiškinti tobulintinas sritis. Vidaus auditą inicijavo lopšelio-darželio direktorė Rasa Jurgutienė. Visi įstaigos pedagogai išklausė ikimokyklinio vidaus audito konsultantės, Palangos lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorės Ilonos Milkontės seminarą „Ikimokyklinio ugdymo įstaiga – nuolatinės kaitos sąlygomis“, kuriame susipažino su vidaus audito atlikimo metodika. Direktorės R. Jurgutienės sudaryta vidaus audito koordinavimo grupė atliko audito vykdymo darbus. Remiantis individualia patirtimi bei nuomone atskiras veiklos sritis pagal keturių lygių skalę vertino lopšelio-darželio vadovai ir pedagogai.
          Išanalizavus gautus rezultatus, paaiškėjo, kad geriausiai įvertinta Mokyklos veiklos sritis –  Parama ir pagalba vaikui, šeimai, o silpniausiai – Etosas.